Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Bạc Liêu

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
113
lượt xem
1
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Bạc Liêu

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Bạc Liêu

Tất cả các đề thi thử sẽ được tổng hợp trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được chúng tôi chọn lọc từ những đề thi thử hay, chất lượng của các sở, các trường trong cả nước. Bộ đề thi thử này sẽ giúp các bạn có điều kiện ôn thi hiệu quả hơn. Chúng tôi chúc bạn đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Bạc Liêu

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Bạc Liêu:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from pronunciation in each of the following questions
1. A. Question B. Presentation C. Industrialization D. Modernization
2. A. Eternal B. Energy C. Eradicate D. Eliminate
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
3. A. Admiration B. Enthusiast C. Discriminate D. Minority
4. A. Medicine B. Endanger C. Addition D. Survival
5. A. Invaluable B. Intimacy C. Investigate D. Intensity
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
6. Anna was slow at school, but she went on ________ Prime Minister.
A. being B. to be C. having been D. to have been
7. I saw him hiding something in a_______ bag.
A. small plastic black B. black small plastic
C. small black plastic D. plastic small black
8. He put the two letters into the wrong envelopes _________ mistake.
A. on B. by C. with D. in
9. John ………………..this task yesterday morning, but I did it for him. He owes me a thank-you.
A. must have completed B. should have completed
C. could have completed D. may have completed
10. I read the contract again and again ....................... avoiding making spelling mistakes
A. in terms of B. by means of C. with a view to D. in view of
11. George wouldn't have met Mary_______ to his brother's graduation party.
A. had he not gone B. hadn't he gone
C. if he has not gone D. if he shouldn't have gone
12. I must go to the dentist and ___________
A. get my teeth to take care of B. take care of my teeth
C. my teeth be taken care of D. get my teeth taken care of
13. Not until a monkey is several years old ________to exhibit signs of independence from its mother.
A. beginning B. does it begin C. and begin D. it begins
14. _________, 70 percent alcohol is more effective than 100 percent alcohol.
A. An antiseptic used B. When used as an antiseptic
C. An antiseptic when used D. How an antiseptic is used

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Bạc Liêu. Hoặc download đề thi về tham khảo để việc ôn tập đạt hiệu quả tốt nhất.
Đồng bộ tài khoản