Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 chuyên Lý Tự Trọng

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
95
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 chuyên Lý Tự Trọng

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 chuyên Lý Tự Trọng

Được chọn lọc từ các trường có uy tín trong cả nước, chúng tôi xin giới thiệu tới các bạn thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 chuyên Lý Tự Trọng. Bộ đề thi bao gồm đa dạng các bài tập sẽ giúp các bạn có thêm tài liệu ôn thi chất lượng. ELib.vn luôn đồng hành cùng các bạn để kỳ thi tuyển sinh TN THPT QG & ĐHCĐ tới đạt kết quả cao nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 chuyên Lý Tự Trọng

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 chuyên Lý Tự Trọng:

1.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
A. honorable B. honesty C. historic D. heir
2. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
A. unfold B. unfair C. unless D. undo
3. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
A. depends B. years C. temples D. parents
4. Choose the word whose stress pattern is different from the others.
A. introduce B. Japanese C. technological D. photography
5. Choose the word whose stress pattern is different from the others.
A. mausoleum B. conservative C. disqualify D. magnificent
6. Robert _______in three important water polo games so far.
A. has played B. is playing C. played D. had played
7. The man speaks ________ I cannot understand him.
A. so fast that B. such quickly that C. so fastly that D. slowly enough
8. It is imperative that your facebook password ________ confidential.
A. need keeping B. need to keep C. needs to be kept D. needed keeping
9. You should look up the meaning of the new word in the dictionary________ misuse it.
A. in order to not B. to C. so as not to D. so that
10. The salary of a computer programmer is ________ a teacher.
A. as twice much as B. as much as twice of
C. twice as higher as that D. twice as high as that of
11. Tony didn’t study hard for the test. His answers ________ from someone else.
A. should have copied B. must have been copied
C. can have copied D. would have copied
12. On the table _____.
A. the disks lay B. did the disks lie C. lay the disks D. lied the disks
13. The girls and flowers ___________ he painted were vivid.
A. who B. which C. whom D. that
14. He’d prefer ___________ chicken soup rather than ___________ milk.
A. having / having B. to have / drink C. have / drink D. had / drank
15. There is ____ in my bedroom.
A. a square wooden old table B. an old square wooden table
C. a wooden old square table D. an old wooden square table
16. Our health is being _______ by air pollution.
A. dangerous B. dangerously C. danger D. endangered
17. The 15th Asian Games was a _________ sporting event.
A. succeed B. success C. successful D. successfully
18. Don’t expect to be treated _____ in this hospital.
A. preferential B. preference C. preferred D. preferentially
19. Mrs. Jane gave her short speech to express her ________ for the retirement gift.
A. appeasement B. applause C. apportionment D. appreciation
20. I want to take my dogs with me. I need their _____.
A. company B. relation C. relationship D. companion

Mời các em học sinh xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Anh năm 2015 chuyên Lý Tự Trọng. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản