Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
344
lượt xem
22
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Hãy bổ sung thêm vào kho tài liệu ôn thi TN THPT QG & ĐHCĐ của bạn một bộ sưu tập gồm các đề thi thử được tổng hợp từ những ngôi trường uy tín trong cả nước. Thư viện Elib trân trọng gửi tới các bạn thí sinh bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc. Hi vọng, chúng sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn thi của bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc

Mời các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc dưới đây:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. examine B. eleven C. elephant D. exact
Question 2: A. assist B. pressure C. possession D. assure

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. zoology B. conquest C. cement D. diet
Question 4: A. relatively B. ingredient C. favorite D. notice
Question 5: A. economy B. enthusiasm C. particular D. photocopy

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: ____ man suffering from ____ shock should not be given anything to drink.
A. A/ the B. The/ a C. Ø/ a D. A/ Ø
Question 7: The water supply of our home city has failed to______ average purity requirements.
A. own B. hold C. meet D. see
Question 8: Someone ____ here recently: these ashes are still warm.
A. should be B. must have been C. might have been D. had to be
Question 9: Scarcely had he stepped out of the room ________ he heard a loud laughter within.
A. until B. when C. than D. then
Question 10: Mai: “Do you want another serving of chicken soup? Scott: “______.”
A. No thanks B. No way C. No comment D. No longer
Question 11: You can use my car ________you drive it carefully.
A. As though B. as long as C. though D. in spite
Question 12: The children ran away as if they ________ a ghost.
A. would see B. have seen C. had seen D. see
Question 13: No one can avoid______ by advertisements.
A. being influenced B. having influenced C. to be influenced D. influencing
Question 14: He’s sometimes bad – tempered but he’s a good fellow ____.
A. in heart B. by heart C. at heart D. with heart
Question 15: She has just bought ____.
A. an old interesting painting French B. a French interesting old paint
C. a French old interesting painting D. an interesting old French painting
Question 16: Books and magazines______ around made his room very untidy.
A. lying B. that lie C. which lied D. laying
Question 17: Although they are identical twins, their teacher can easily ____ between them.
A. identify B. select C. differ D. distinguish

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh lần 4 năm 2015 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc. Hoặc download về làm đề thi tham khảo phục vụ cho việc ôn tập thật hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản