Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Đề thi minh họa

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
578
lượt xem
66
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Đề thi minh họa

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Đề thi minh họa

Như vậy đúng như đã hứa Bộ GD&ĐT ngày 31/03 đã chính thức công bố mẫu đề cho kỳ thi THPT Quốc gia 2015 giúp học sinh, phụ huynh biết định hướng trong học tập. Đây là Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Đề thi minh họa. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Đề thi minh họa

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Đề thi minh họa dưới đây:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. drought B. fought C. brought D. bought
Question 2: A. builds B. destroys C. o urs D. prevents
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. include B. achieve C. replace D. comment
Question 4: A. comfortable B. attractive C. secretive D. necessary
Question 5: A. appearance B. telephone C. government D. leadership
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: By the time their babies arrive, the Johnsons hope _______ painting the nursery.
A. have finished B. finished C. to finish D. finish
Question 7: This is a picture of a _______ bus.
A. red bright London B. bright red London C. London bright red D. London red bright
Question 8: Young people have become increasingly committed ______ social activities.
A. of B. to C. in D. at
Question 9: He ______ to the doctor after the a ident, but he continued to play instead.
A. must have gone B. needn’t have gone
C. shouldn’t have gone D. should have gone
Question 10: While everybody else in our class prefers working in groups, Mina likes working ______.
A. on herself B. on her own C. of her own D. in herself
Question 11: Marie Curie, ______, was awarded a Nobel Prize for her work.
A. was the scientist who discovered radium B. whose scientific discovery of radium
C. the scientist discovered radium D. the scientist who discovered radium
Question 12: ______ about gene-related diseases has increased is welcome news.
A. Scientific knowledge B. It was scientific knowledge
C. Though scientific knowledge D. That scientific knowledge
Question 13: ______ he arrived at the bus stop when the bus came.
A. Hardly had B. No sooner had C. No longer has D. Not until had
Question 14: _______, the young mother appeared visibly very happy after the birth of her child.
A. Tired as she was B. She was tired C. As tired D. Despite tired

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2015 - Đề thi minh họa để xem.
Đồng bộ tài khoản