Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 1 đề thi

0
186
lượt xem
15
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi TN THPT QG & ĐHCĐ sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau. Đây là những đề thi hay nhất, được chúng tôi lựa chọn kỹ càng nhằm giúp bạn có thêm bản lĩnh đối mặt với kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau:

PART I: MCQ TEST
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. loved B. appeared C. agreed D. coughed
2. A. Valentine B. imagine C. discipline D. determine
3. A. heavy B. head C. weather D. easy
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in
the position of the main stress.
4. A. teacher B. prefer C. offer D. flower
5. A. military B. satisfactory C. television D. generously
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet t o indicate the correct answer to each of the
following questions.
6. Since the flood, the number of homeless people __________ dramatically.
A. are increasing B. had increased C. increase D. has increased
7. Kate: “ How lovely your cats are!” - David: “ ____________”
A. Really? They are B. Thank you, it is nice of you to say so
C. Can you say it again D. I love them, too
8. Staying in a hotel costs _______ renting a room in a dormitory for a week.
A. as much as twice B. twice as much as C. twice more than D. twice as
9. Having been selected to represent the Association of American Engineers at the International
Convention, __________.
A. the members applauded him B. a speech had to be given by him
C. the members congratulated him D. he gave a short acceptance speech
10. British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as
_____.
A. cats and dogs B. chalk and cheese C. salt and pepper D. here and there
11. I have a good job with good salary. You _________ send me any money, my lovely father.
A. mustn’t B. had better C. mayn’t D. needn’t
12. She listened so attentively that not a word_______.
A. she had missed B. she missed C. she didn't miss D. did she miss
13. It’s essential that every student ________ all the lectures.
A. attends B. attend C. has attended D. attended
14. Of all the factors affecting agricultural yields, weather is the one ______ the most.
A. that influences farmers B. farmers that is influences
C. why farmers influence it D. it influences farmers
15. Let’s begin our discussion now, ______?
A. shall we B. will we C. don’t we D. won’t we
16. There’s somebody walking behind us. I think we are ______.
A. followed B. being followed C. following D. being following

Mời các em học sinh xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm 2015 trường THPT Đầm Dơi, Cà Mau. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản