Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)

Chia sẻ: Lý Trân | Ngày: | 3 đề thi

0
296
lượt xem
24
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)

Mô tả BST Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương). Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi THPT Quốc gia. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương)

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương):

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Question 1: A. material B. crucial C. partial D. financial
Question 2: A. reign B. leisure C. neighbor D. vein

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. equality B. available C. manufacture D. biography
Question 4: A. penalty B. attendance C. opponent D. adventure
Question 5: A. intensity B. congratulate C. philosophy D. entrepreneur

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: As consumers’ response to traditional advertising techniques declines, businesses are beginning ____ new methods of reaching customers.
A. to develop B. develop
C. it developing D. the development that
Question 7: Where’s the ____ dress that your grandma gave you?
A. lovely long pink silk B. lovely pink long silk
C. pink long lovely silk D. long pink silk lovely
Question 8: His handwriting is so bad I can’t make ____ what he has written.
A. up B. off C. out D. down
Question 9: We were going to go by bus but in the end we ____ because Simon gave us a lift.
A. needn’t B. didn’t need to C. needn’t have D. needed not to
Question 10: He was already worried lest she ____ someone what had happened.
A. would tell B. told C. might have told D. had been telling
Question 11: ____ saying was so important that I asked everyone to stop talking and listen.
A. What the woman was B. That the woman was
C. The woman was D. What was the woman
Question 12: To plant rice, farmers, ____, set young plants in the mud.
A. whose bare feet wading in the water B. water wading in their feet
C. wading in the water in their bare feet D. they wade with bare feet in the water
Question 13: Not until ____ home ____ that he had taken someone else's bike.
A. did he get/he realized B. did he get/did he realize
C. he got/did he realize D. he got/he realized
Question 14: I’d rather you ____ anything for tonight, but I suppose it’s too late to change things now.
A. not arrange B. didn’t arrange
C. hadn’t arranged D. don’t arrange
Question 15: - “Have you seen the price of petrol these days?”
- “____”
A. I’m amazing, aren’t I? B. Isn’t it great?
C. It’s amazing, isn’t it? D. What a lot of petrol?

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2015 môn tiếng Anh (Cô Vũ Mai Phương) về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản