Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 29 đề thi

0
582
lượt xem
3
download
Xem 29 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011

Đừng bỏ lỡ bộ Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011 các bạn nhé. Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ đề thi này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần lý thuyết đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011

Dưới đây là đoạn trích Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the rest in the position of the main stress in each of the following questions.
Câu 1. A.authority B.adventurous C.entertainment D.eliminate
Câu 2. A.argument B.potential C.windsurfing D.qualify
Câu 3. A.philosophy B.archeology C.economy D.psychology
Câu 4. A.actually B.romantic C.attitude D.partnership
Câu 5. A.eject B.provide C.remain D.promise

II.Mark the letter A,B,C,or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions:
Câu 6. To become a novelist, you need to be … .............
A.imaginarily B.imaginative C.imagination D.imagine
Câu 7. If it …...... last night, it …......... so hot today.
A.had rained/wouldn't have been B.was raining/were not
C.rained/is not D.had rained/wouldn't be
Câu 8. We …............. drive fast; there is a speed limit here.
A.must B.mustn't C.have to D.needn't
Câu 9. They thought the plane would be delayed; ..................…, they bought a lot of magazines to read.
A.however B.so C.but D.therefore
Câu 10. Don't you believe in .............… between men and women?
A. equality B.equalization C.equalizing D.equal
Câu 11. A lot of people …........ to the party couldn't come.
A.were invited B.were inviting C.invited D.inviting
Câu 12. We are late because we got stuck in …...................... traffic tram.
A.the B.× C.a D.an
Câu 13. ................…the wet weather, the football match went ahead.
A.Because of B.Because C.Despite of D.In spite of
Câu 14. -Would you like a glass of green tea?
- ................
A.No, I don't. B.No, let's not. C.No, I wouldn't. D.No, thanks.
Câu 15. Some sand dunes may be over 200 metres …............ height.
A.in B.on C.with D.at
Câu 16. Neil Armstrong was the first person ...............… foot on the moon.
A.setting B.set C.to set D.who was set
Câu 17. Petrol is …................. it used to.
A.twice expensive more than B.twice as expensive as C.more expensive than twice D.twice more than expensive
Câu 18. By the end of this year, she …........ for this company for six years.
A.will be working B.have been working C.will work D.will have been working
Câu 19. Sports and festivals form an integral part of every human society.
A.invented B.informative C.essential D.exciting
Câu 20. Before the interview, you have to send a letter of application and your résumé
to the company.
A.curriculum vitae B.photograph C.recommendation D.reference 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2011 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản