Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 6 đề thi

0
732
lượt xem
57
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015

Mô tả BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp là giai đoạn áp lực đối với các bạn thí sinh. Hiểu được điều đó, thư viện eLib đã sưu tập bộ Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi tuyển sinh thực sự. Chúc các em học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015 của thư viện eLib dưới đây:

I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word which is stressed differently from that of the rest in each of the following questions.
Câu 1: A. innovate B. interfere C. sacrifice D. penalize
Câu 2: A. preferential B. communicate C. eliminate D. accompany
Câu 3: A. community B. businessman C. development D. environment
Câu 4: A. achieve B. improve C. enter D. contain
Câu 5: A. ability B. variety C. temperature D. original
II. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 6: I wish Tom worked as hard as Mary ________ .
A. will B. can C. did D. does
Câu 7: _______ you’ve asked me why I went there, I’ll tell you.
A. Since B. Although C. What D. That
Câu 8: ________ over the exam results, she rushed home to tell her family the good news .
A. Excited B. Excitement C. To excite D. Exciting
Câu 9: Did she get the better of you in the argument?
A. try to beat B. gain a disadvantage over C. gain an advantage over D. try to be better than
Câu 10: “ Well it was nice talking to you, but I have to dash.” - “ __________”
A. That’s nice B. Well, another time. C. Ok, see you. D. Yes, I enjoyed talking to you, too.
Câu 11: What if I ________ you that there’s a good chance I can get tickets for the concert?
A. were telling B. were to tell C. have told D. would to tell
Câu 12: Why don’t you _______ a go ? It’s not difficult!
A. do B. have C. set D. make
Câu 13: The book would have been perfect __________ the ending.
A. it had not been for B. had it not been for C. hadn’t it been for D. it hadn’t been for
Câu 14: Jack __________ chess before so I showed him what to do.
A. wasn’t playing B. hadn’t been playing C. didn’t play D. hadn’t played
Câu 15: Part of ________ New York City is situated on _______ Long Island.
A. the/a B. the/0 C. the/the D. 0/0
Câu 16: As you’ve arrived late, you’ll have to _________ the time you’ve lost.
A. do up for B. make up to C. make up for D. do up to
Câu 17: Are there any household chores for________ men are better _______ than women.
A. that/suit B. whose/suited C. which/suited D. which/suit
Câu 18: We bought some _________ .
A. old lovely German glasses B. lovely old German glasses C. German old lovely glasses D. German lovely old glasses
Câu 19: Tom “ I’m sorry .I won’t be able to come” . - Mary “ ________” .
A. Oh, that’s annoying B. Sounds like fun C. Great D. Well, never mind
Câu 20: He says he will pay ; I don’t think he will, _______ .
A. even though B. but C. in case D. though 

Hy vọng rằng BST Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2015 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản