Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 12 đề thi

0
489
lượt xem
26
download
Xem 12 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Mô tả BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Kỹ năng giải đề thi là một phần đáng chú ý để đạt được kết quả cao. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn và quý thầy cô giáo bộ Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014. Hi vọng, đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích cho việc tham khảo của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Dưới đây là đoạn trích Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1pt)
1. A. wanted B. needed C. dedicated D. watched
2. A. dislike B. design C. music D. light
3. A. know B. so C. go D. now
4. A. that B. their C. the D. thank
II. Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. (2 pts)
1. Have you ever met the man________Mary’s sister?
A. who married B. who is married C. whom married D. who was married
2. If the weather________worse, we won’t go to the beach.
A. gets B. will get C. got D. would get
3. My sister is very fond________eating chocolate candy.
A. at B. about C. of D. with
4. Paul was________sad about his exam results that he didn’t smile all week.
A. such B. enough C. too D. so
5. I suggest________a short cut through the park. It’ll take much less time.
A. take B. to take C. taking D. took
6. Ba wishes he________have a new bicycle.
A. may B. will C. can D. could
7. The interviwer asked me why I ________learning English.
A. like B. will like C. liked D. would like
8. Your father doesn’t work in that bank,________he?
A. is B. isn’t C. does D. doesn’t
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản