Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Bình Sơn

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
97
lượt xem
2
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Bình Sơn

Mô tả BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Bình Sơn

Mời các em cùng tham khảo Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Bình Sơn để làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Bình Sơn

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Bình Sơn của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (1pt)
1. A. wanted B. needed C. dedicated D. watched
2. A. dislike B. design C. music D. light
3. A. know B. so C. go D. now
4. A. that B. their C. the D. thank
II. Choose the best answer from the four options given (marked A, B,C, or D) to complete each sentence. (2 pts)
1. Have you ever met the man________Mary’s sister?
A. who married B. who is married C. whom married D. who was married
2. If the weather________worse, we won’t go to the beach.
A. gets B. will get C. got D. would get
3. My sister is very fond________eating chocolate candy.
A. at B. about C. of D. with
4. Paul was________sad about his exam results that he didn’t smile all week.
A. such B. enough C. too D. so
5. I suggest________a short cut through the park. It’ll take much less time.
A. take B. to take C. taking D. took
6. Ba wishes he________have a new bicycle.
A. may B. will C. can D. could
7. The interviwer asked me why I ________learning English.
A. like B. will like C. liked D. would like
8. Your father doesn’t work in that bank,________he?
A. is B. isn’t C. does D. doesn’t
 

Hy vọng rằng BST Đề thi thử vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 THCS Bình Sơn sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản