Đề thi thử vào lớp 10 năm 2010

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 6 đề thi

0
303
lượt xem
3
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi thử vào lớp 10 năm 2010

Mô tả BST Đề thi thử vào lớp 10 năm 2010

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi tuyển vào lớp 10 thì đừng bỏ qua bộ Đề thi thử vào lớp 10 năm 2010 này nhé. Được chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều bộ đề thi hay của các kì tuyển sinh. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi lý thuyết. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi thử vào lớp 10 năm 2010

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi thử vào lớp 10 năm 2010 của thư viện eLib dưới đây:

I- Choose the words which best complete the following sentences by circling the corresponding letter (A, B, C or D).
1. My mother used to ………. research in this library when she was a student.
A. make B. do C. making D. doing
2. Let’s go to the beach this weekend, ………… ?
A shall we B. do we C. don’t we D. will we
3. I wish he ……….. that.
A. doesn’t say B. didn’t say C. hasn’t said D. hadn’t said
4. My father has gone away. He’ll be back ……… a week.
A. for B. at C. until D. in
5. Don’t do this all at once; Do it little .................... little.
A. by B. to C. from D. with
6. They are both good ............. because they type carefully.
A. typewriters B. typists C. typers D. typemen
7. We didn’t ...............to the station in time to catch the train.
A. get B. reach C. arrive D. approach
8. I don’t think that purple shirt .............. with your yellow skirt.
A. suits B. fits C. goes D. wears
9. We had to stop for gasoline at a filling ............... .
A. garage B. service C. station D. pump
10. ................ you study harder, you won’t pass the examination.
A. If B. Although C. Despite D. Unless
11. He ordered them …….. it again.
A. don’t do B. not do C. not to do D. didn’t do
12. Quite soon, the world is going to ...................... energy resources.
A. run out of B. get into C. keep up with D. come up again
13. We decided not to go camping because of the ………rain.
A. great B. strong C. heavy D. extra
14. Mary works at a supermarket. She ………. $ 5 an hour.
A. pays B. brings C. takes D. earns
15. The students have got ……….. news about their exams.
A. many B. some C. few D. a few
16. There are chances that Manchester United ______________ the last match against Juventus.
A. won B. will win C. has won D. would win
17. ______________ our children may be, we cannot go picnicking in this weather.
A. Though excited B. Excited as C. Because of excitement D. Exciting
18. I am leaving the key under the pot in the garden _____you should be home earlier than usual.
A. because B. so that C. though D. in case
19. Be patient ______________ you won’t succeed.
A. because B. unless C. or D. otherwise
20. Susan couldn’t help ______________ when I told her the joke.
A. laughing B. laugh C. to laugh D. laughed 

Hy vọng rằng BST Đề thi thử vào lớp 10 năm 2010 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản