Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 25 đề thi

0
689
lượt xem
0
download
Xem 25 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009

Mô tả BST Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Chọn từ/ c ụm từ thích hợp ( ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 1: The world's population will continue to rise ______ we don't do anything about it.
A. if B. unless C. however D. how
Câu 2: Susan is very ______ of telling other people what to do.
A. fond B. interested C. fed up D. bored
Câu 3: Some writers can exactly describe things ______ they have never seen.
A. when B. that C. if D. who
Câu 4: The operation was ______ and she got better quickly.
A. succeeding B. succeeded C. success D. successful
Câu 5: I feel so ______ and sleepy today because I worked late last night.
A. tire B. tired C. tiring D. tiredness
Câu 6: A newspaper which is published every day is called a ______ newspaper.
A. monthly B. daily C. weekly D. yearly
Câu 7: Fresh air is ______ for our health.
A. usefully B. use C. using D. useful
Câu 8: A meeting will be ______ to discuss the matter.
A. run B. taken C. held D. done
Câu 9: Nothing ______ in this town since I first visited it.
A. changes B. was changing C. has changed D. changed
Câu 10: Lan's grandfather ______ teach literature at a high school, but now he has retired.
A. is used to B. was used to C. use to D. used to
Câu 11: So ______ students attended the meeting that there weren’t enough chairs for all of them.
A. little B. many C. much D. few
Câu 12: There is a ______ of water because it hasn't rained for a long time.
A. shortage B. short C. shortest D. shorter
Câu 13: - "Could you bring me some water?"
- "______."
A. No, I don't B. I don't want C. Certainly, sir D. No, thanks
Câu 14: I ______ any classes if I were you.
A. didn't miss B. wouldn't miss C. won't miss D. don't miss
Câu 15: It was cold and wet, ______ Paul went to the beach.
A. therefore B. although C. because D. but

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh năm 2009 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản