Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường trên cả nước năm 2013

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | 1 đề thi

0
1.119
lượt xem
197
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường trên cả nước năm 2013

Mô tả BST Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường trên cả nước năm 2013

Kỹ năng giải đề thi là một phần đáng chú ý để đạt được kết quả cao. Thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn và quý thầy cô giáo bộ Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường trên cả nước năm 2013. Hi vọng, đây sẽ là bộ tài liệu hữu ích cho việc tham khảo của các bạn. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường trên cả nước năm 2013

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường trên cả nước năm 2013. Mời quý thầy cô tham khảo:

I. Choose the most suitable word or group words by circling the letter A, B, C or D :
1. What . . . . . . . names ? – They’re Mai and Nga .
A. are / their B. is / your C. are / they D. Both (A) and (C)
1. Who are they ? - They . . . . . . . my classmates .
A. be B. is C. am D. are
1. There are. . . . . . . . . ……….. students in my school this school year.
A. nine hundred and ninety-nine
B. nine hundreds and ninety-nine C. nine hundred ninety-nine
D. nine hundred and ninety-nines
1. How . . . . . … you ? I am twelve years old .
A. are B. old are C. is D. old is
1. What ………..they………….. ? – They’re doctors .
A. do / do B. does / do C. do / does D. does / does
1. What is this ? This is . . . . . . . . . eraser.
A. a B. the C. an D. Ø
1. Is this your class ? - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
A. No, that’s a house B. This is my class C. No , that’s my class D. No, this is a class
1. I am ………………… brother.
A. my B. her C. he D. you
9. Where………… he ………. ?
A. do / live B. does / lives C. do / lives D. does / live
1. We live ………………Le Loi street………QuyNhonCity
A. on / in B. at / in C. in / in D. to /in
1. How many………………. there in your school?
A. student - is B. students - are C. students - is D. are - students
1. Which word has the final sound /s /.
A. armchairs B. names C. thanks D. erasers

II. Match the questions in column A with the answers in column B
(A) (B)
1. Who is that ? a. They are telephones. 1+
2. How many stools are there ? b. No, he isn’t. 2+
3. What are these ? c. It’s my sister, Mary. 3+
4. Is that your teacher ? d. Yes, they are. 4+
5. Are those your desks? e. There are four 5+
6. What is that? f. It’s a television. 6+

III. Read the passage and answer the questions :
This is a photo of my family. This is my father. He’s 40 years old. He’s a doctor. And this is my mother. She’s 35. She’s a doctor, too. These are my brother, Tom and my sister, Mary. Tom’s 10 and Mary’s 7. They’re students.
1. How many people are there in his family? ……………………………..…………………
2. How old is his father?……………………………..……………………………………….
3. What does his mother do?……………………………..…………………………………..
4. How old is his brother and his sister?……………………………..…………………….…

 

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi tuyển sinh vào lớp 6 môn Tiếng Anh các trường trên cả nước năm 2013 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản