Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Vũ Xuân Khang | Ngày: | 7 đề thi

0
1.515
lượt xem
169
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6

"Tự học" là chủ đề mà được bàn luận nhiều nhất gần đây trên các diễn đàn về giảng dạy và học tập dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng tự học như thế nào mới là hiệu quả? Tự mình nghĩ ra một cách học mới, hay học theo những tấm gương tốt đi trước, tất cả đều có thể là một phương pháp tối ưu dành cho người học. Nhưng học như thế nào đi nữa, thì phần tự luyện tập bằng những tình huống bài tập cụ thể, lý thuyết được đặt ra với nhiều góc cạnh khác nhau rõ ràng thì chẳng thể thiếu đối với một phương pháp học nào, đặc biệt là dành cho các kì thi. Hiểu được điều này, Thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh Bộ đề thi và đáp án giữa kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6, nhắm mục đích chia sẻ và hỗ trợ cho việc tự học của bạn tốt hơn. Bộ đề thi gồm nhiều đề thi được chọn lọc khá kĩ càng, các bạn sẽ được nắm vững kiến thức về các chủ đề như: greetings, at school, at home, big and small;… Chúc các bạn ôn thi thật tốt nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án giữa học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề Kiểm Tra GK Tiếng Anh - Đề Số 1

I.LEXICO-GRAMMAR (5 pts)

Select the best option for each of the following questions from 1 to 20
1.……………is your school ? – It’s in the city.
A. What B. Where C. How D. How many

2. Is your school .……………the city ? – Yes, it is.
A. in B. on C. at D. to

3. How many floors does your school have?
A. It have two floors . B. It has two floors.
C. It is two floor. D. It has two floor.

4. . ……………class are you in ? – I’m in class 6A.
A. Where B. How C. Which D. What time

5. What does your brother do ? - He is an ..........................
A. engineer B. teacher C. doctor D. worker

6. My classroom is on the.……………floor.
A. three B. two C. four D. third

7. She. ……………her teeth every day.
A. brush B. brushes C. wash D. washes

8. Mr. Lam washes. ……………face.
A. her B. his C. my D. their

9. ……………do you get up ? – At 5.45.
A. What B. What time C. How D. Where

10. Nam gets up and. ……………
A. get dressed B. get dress C. to get dressed D. gets dressed

11. I go. ……………school at 6.45.
A. in B. to C. at D. on

12. What time. ……………they have breakfast ?
A. is B. are C. do D. does

13. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. A. city B. many C. my D. country

14. This is my .......................... .
A. room living B. living rooms C. rooms living D. living room

15. Ba. ……………breakfast, and he goes to school.
A. have B. has C. do D. does

16. Pick out the word whose main stress is placed differently from the others.
A. television B. evening C. telephone D. afternoon

17. Hung: Hello, Manh.
Manh: ……………, Hung.
A. Good morning B. Goodbye C. Hi D. Good afternoon

18. They live. ……………a small room .……………the second floor.
A. on- at B. in- at C. in- on D. on- on

19. Is your house..........................? - No, it isn’t. It’s old.
A. old B. big C. small D. new

20. Is Phong’s school in the country or in the city? ............................................
A. Yes , it is. B. It’s in the country. C. He is in the country. D. Yes, Phong’s school is.

II. READING COMPREHENSION (2,5pts)

A. Read the following conversation and select the best option to complete each of the blanks from 21 to 26 (1,5pts)
B. Good morning.
A. Please (21) ………………….. down.
B. Thank you.
A. (22) …………………..are you ?
B. I (23) ………………….. fine, thanks. (24) …………………..you ?
A. Very well, thanks. (25) ………………………………..do you live ?
B. I live (26) …………………..Tran Phu street in Can tho city.

21. A. open B. close C. sit D. come

22. A. How B. How old C. What D. Where

23. A. be B. am C. is D. are

24. A. But B. So C. And D. Or

25. A. What B. Who C. What time D. Where

26. A. on B. in C. at D. to

B. Read the following passage and choose the best answer by circling A,B,C or D from 27 to 30 (1pt)
Nga is a student. She is in grade six. Every day, she gets up at six o’clock while her parents get up at five o’clock. Her brother gets up at twenty past six. He is in grade four. Her parents often wake him up.They wash their faces and brush their teeth.Then, they have breakfast with their parents. After that they get dressed.They go to school at a quarter to seven.

27.Which grade is Nga in?
A.4 B.5 C.6 D.7

28.Who gets up at six - twenty?
A. Nga’s brother B.Nga’s mother C. Nga’s father D. Nga

29. What do Nga and her brother do after they have breakfast?
A. They go to school. B. They wash their faces.
C. They brush their teeth. D. They get dressed.

30.What time do Nga and her brother go to school?
A. 5 o’clock B.6 o’clock C.6.20 D.6.45

IV. WRITING (2,5 pts)

A. Put the words in the right order (1,5pts)
31. time/ father/ get up/ your/ what/ does ?
32. spell/ your/ you/ do/ how/name?
33. are / my / those / not / books

B. Answer the questions about you (1pt)
34. What do you do every morning?
35. Is your school big or small ?

 

Đồng bộ tài khoản