Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12

Chia sẻ: Đào Đình Tấn | Ngày: | 2 đề thi

0
591
lượt xem
6
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12

Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12 giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm của từng chương, từng phần học. Qua bộ đề thi, mong rằng các em sẽ ôn tập dễ dàng hơn. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Hóa học lớp 12

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐỀ MÔN: HÓA HỌC 12

Thời gian: 45 phút
A. Phần trắc nghiệm: (3,0đ; mỗi câu đúng: 0,25đ).
Câu 1: Hợp chất nào sau đây là amin ?
A. CH3COONH4 B. H2N- C. CH3 - C  N D.
CH2COOH C6H5NH2
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân là amin ứng với công thức phân tử C3H7N ?
(không tính đồng phân hình học)
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 3: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím ?
A. Propylamin. B. C. Trimetylamin. D.
Etylmetylamin. Phenylamin.
Câu 4: Amino axit có tớnh chất hoỏ học nào sau đây ?
A. Là chất rắn ở dạng tinh thể không màu. C. Khó tan trong nước
B. Có nhiệt độ nóng chảy cao. D. Có tính chất lưỡng tính.
Câu 5: Dùng hai đũa thuỷ tinh, đũa thứ nhất nhúng vào dung dịch HCl đặc, đũa
thứ hai nhúng vào dung dịch etyl amin. Lấy hai đầu đũa ra khỏi dung dịch và đưa
lại gần nhau thì có hiện tượng gì ?
A. Xuất hiện khí màu nâu đỏ. C. Có tiếng nổ lách tách
B. Có khói trắng. D. Có ngọn lửa màu xanh
Cl
Câu 6: Cho sơ đồ chuyển hoá sau X  Y Hexacloran. X là chất

trung .hop 2
 a.s

nào trong các chất sau đây ?
A. Etilen B. Axetilen C. Propin D. Stiren


Page 1
Câu 7: Trong quá trình lưu hoá cao su thiên nhiên, người ta trộn cao su với chất
nào sau đây để làm tăng tính chịu nhiệt, tính đàn hồi ?
A. C B. P C. S D. Na
Câu 8: Thuỷ tinh hữu cơ được tổng hợp từ chất nào sau đây ?
A. Vinyl clorua B. Metyl C. Buta - 1,3- đien D. Etyl
metacrylat và stiren axetat.
Câu 9: Monome nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng hợp ?
A. . Buta-1,3- B. Caprolactam C. Isopren D. Stiren
đien
Câu 10: Phản ứng hoá học đặc trưng của các polime là phản ứng.
A. Trùng hợp. B. Trùng ngưng. C. este hoá D. Thuỷ phân.
Câu 11: Polime nào sau đây được điều chế từ phản ứng trùng ngưng ?
A.Policaprolactam B. Polistiren. C.Polimetylmetacrylat D.Poli
isopren.
Câu 12: Cho 1,23 lít dung dịch brom có khối lượng riêng là 1,3g/ml vào dung
dịch chứa lượng dư phenyl amin, thu được 27,183 gam kết tủa. Nồng độ phần trăm
của dung dịch brom cho vào là:
A. 3% B. 4% C. 5% D. 6%
B. Phần tự luận: (7đ).
Câu 1: (2đ).
Viết các phương trình phản ứng thực hiện dãy biến hóa sau (kèm theo điều kiện,
nếu có):
CH2=C(CH3)-CH2-OH→ Anđehitmetacrylic→ Axit metacrylic→
Metylmetacrylat→ Polimetylmetacrylat .
Câu 2: (5đ ; ý a: 2đ, ý b: 3đ).
a, Một đoạn phân tử PVC có phân tử khối trung bỡnh là 200000. Hóy tớnh hệ số
polime hóa của đoạn phân tử polime đó ?
b, Nilon - 6,6 thuộc loại tơ poliamit được điều chế từ hexametylenđiamin và axit
ađipic. Hóy viết phương trỡnh phản ứng xảy ra và tính khối lượng mỗi chất cần
dùng để điều chế được 22,6g Nilon - 6,6 đó? Giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn.
Page 2
ĐÁP ÁN

A. Phần trắc nghiệm: (3đ ; mỗi câu: 0,25đ)).
Câu 1: D Câu 3: D Câu 5: B Câu 7: C Câu 9: B Câu 11: A
Câu 2: C Câu 4: D Câu 6: B Câu 8:B Câu 10: D Câu 12: A

B. Phần tự luận: (7đ).
Cõu 1: (2đ ; mỗi phương trình được: 0,5đ)).
o
t
CH2=C(CH3)-CH2-OH + CuO   CH2=C(CH3)-CHO
(1)
o
t
CH2=C(CH3)-CHO + Cu(OH)2   CH2=C(CH3)-COOH
(2)
H  ,t o
CH2=C(CH3)-COOH + CH3OH 
 CH2=C(CH3)-COO-CH3
(3)
o
XT ,t , P
n CH2=C(CH3)-COO-CH3  (CH2=C(CH3)-COO-CH3)n .
(4).

Cõu 2: (5đ ; ý a: 2đ, ý b: 3đ).
a, Hệ số polime hoá của đoạn phân tử PVC là:
200000
(-CH2-CHCl-)n => n = = 3200 .
62,5
b, Phương trỡnh phản ứng điều chế nilon-6,6:
o
t
n H2N-(CH2)6-NH2 + n HOOC-(CH2)4-COOH  
o
t
  (-NH-[CH2]6-NH-CO-[CH2]4-CO-)n +2n
H2O

Theo pt: Cứ 116n (g)C6H16N2 + 146n (g) C6H10O4 → 226n
(g)C12H22O2N2
Theo bài: x (g) y (g) 22,6 (g)

22, 6.116n 22, 6.146n
=> x = =11,6 (g) ; y= = 14,6 (g) .
226n 226nPage 3
* Vậy: - Khối lượng của hexametylenđiamin là: 11,6 (g).
- Khối lượng của axit ađipic là: 14,6 (g).
Page 4
Đồng bộ tài khoản