Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Đinh Thị Kim Kha | Ngày: | 21 đề thi

0
5.210
lượt xem
956
download
Xem 21 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Để đạt kết quả cao trong kỳ thi kiểm tra 1 tiết các em nên tham khảo Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6 Bộ đề thi có đáp án giúp các em nhanh chóng nắm vững nội dung trọng tâm, làm quen với các điểm văn phạm khó. Mong rằng các em sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi tới!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và đáp án kiểm tra 1 tiết môn Tiếng Anh lớp 6

Đề KT 1 Tiết Tiếng Anh - Đề Số 1

I. Choose the correct answer (A, B, C or D) (Chọn đáp án đúng) - 5ms
Câu 1. It's cold in the ........................ .
A. Summer B. Winter C. Spring D. Fall

Câu 2. She likes ...................... her kite in the fields.
A. flying B. flies C. to fly D. fly

Câu 3. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others.
A. winter B. fish C. kite D. spring

Câu 4. ................... does Minh go camping with?
A. Where B. Who C. When D. Which

Câu 5. I don't want ....................... to Hue because I'm very tired.
A. goes B. go C. going D. to go

Câu 6. They ....................... late for school.
A. are never B. aren't never C. never are D. never aren't

Câu 7. We don't go camping because we don't have a ....................... .
A. tent B. room C. home D. house

Câu 8. Ba goes ....................... when it's hot.
A. swims B. swim C. swimming D. to the swim

Câu 9. Let's ........................ camping this weekend.
A. goes B. to go C. go D. going

Câu 10. What about ....................... by bike to the pagoda?
A. going B. go C. to go D. goes

Câu 11. What do you often do .................... it's hot? - I often go swimming.
A. which B. because C. what D. when

Câu 12. Are you going to .......................... some photos?
A. take B. are taking C. takes D. taking

Câu 13. ........................ are you going to stay? - For a week.
A. How long B. How many C. How much D. How often

Câu 14. Nam ....................... every morning.
A. is jogging B. jogs C. is jog D. jog

Câu 15. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from others.
A. sport B. jog C. soccer D. movie

Câu 16. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting.
- He often goes swimming and fish in the summer.
          A      B                               C D

Câu 17. Why don't .................... to the park?
A. we go B. go C. going D. we going

Câu 18. Tuan goes fishing twice ....................... week.
A. a B. any C. an D. at

Câu 19. Ha: What does Miss Lan do in ................free time? An: She plays sports.
A. his B. her C. my D. their

Câu 20. My students sometimes ........................ their kites.
A. play B. fly C. run D. flies

 

Đồng bộ tài khoản