Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 13 đề thi

0
1.243
lượt xem
219
download
Xem 13 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Dành thời gian ôn tập trong sách giáo khoa cho mỗi kì thi thôi thì hiệu quả không cao bằng việc ôn tập qua các đề thi có câu hỏi, dạng bài tập được xây dựng một cách logic. Thư viện eLib xin giới thiệu đến với các bạn học sinh, Bộ đề thi và kiểm tra giữa kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6, bộ đề thi này là bộ sưu tập gồm có rất nhiều đề thi hay và, đạt cả chất lượng lẫn nội dung theo chương trình chuẩn của Bộ GD&ĐT. Các em học sinh có thể tham khảo một số nội dung và học từ vựng của các chủ đề như: the body, staying health, what do you eat, sports... Chúc các em có một kì thi đạt kết quả tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề KT HKII Tiếng Anh 6 - Đề Số 1

I. Listen and choose the best answers. (2pts)

1. Which grade is Ba in?
A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

2. What do Ba and his friends always do on the weekend?
A. go camping B. go swimming C. have a picnic D. go fishing

3. What is Ba going to bring?
A. some drinks B. some fried chicken C. some bread D. some milk

4. What is Lan going to bring?
A. some foods B. a camera C. some apples D. some fruit

II. Circle the word with the underlined part pronounced differently. (1pt)

1. A. food B. tooth C. door D. zoo
2. A. school B. chocolate C. chicken D. sandwich
3. A. apple B. banana C. matter D. hand
4. A. tomatoes B. noodles C. cabbages D. vegetables
5. A. fry B. iced C. like D. kilo

III. Choose the best options. (2pts)

1. My brother plays soccer…………it is hot.
A. when B. so C. and D. that

2. My father ……………books on Sundays.
A. often reads B. often read C. reads often D. read often

3. ………………is an ice - cream? - 10,000 VND.
A. How many B. How much C. Which D. How

4. Let’s ………………….. to the park.
A. to walk B. walking C. walk D. walks

5. What are these? – They are his………………….
A. head B. shoulders C. hand D. nose

6. Hung is going……………..in Ho Chi Minh City for two weeks.
A. stay B. stays C. staying D. to stay

7. Are there...........................trees behind your house?
A. a B. an C. any D. some

8. . . . . . . . . . . . . .does he go to the movies? - Once a week.
A. How often B. How many C. How old D. What time

9. What’s he ………………?. He is watching TV.
A. do B. doing C. does D. is doing

10. What’s the weather like in the winter? - It’s …………
A. cool B. hot C. warm D. cold


Đồng bộ tài khoản