Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 28 đề thi

0
1.001
lượt xem
79
download
Xem 28 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Giới thiệu với thầy cô giáo và các em học sinh Bộ đề thi và kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Tin học lớp 11 được chọn lọc kỹ càng từ các trường có tiếng trong cả nước. Thông qua Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn môn Tin học lớp 11 các em sẽ nắm vững kiến thức về Kiểu mảng: các kiểu sâu, bảng ghi, Kiểu dữ liệu tệp. Thao tác với tệp,…. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn Tin Học lớp 11

Đề KT 1 tiết Tin học 11 - Đề số 1

Phần I: Trắc nghiệm. 

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức và cũng có thể không có biến cục bộ.
B. Một chương trình con không nhất thiết phải có tham số hình thức.
C. Một chương trình con nhất thiết phải có biến cục bộ.
D. Một chương trình con nhất thiết phải có tham số hình thức, không nhất thiết phải có biến cục bộ.

Câu 2: Để truy cập vào từng trường của bản ghi ta viết?
A. <Tên biến bản ghi>.<Giá trị của trường>; B. <Tên biến bản ghi>.<Tên trường>;
C. <Tên kiểu bản ghi>.<Tên trường>; D. <Tên kiểu bản ghi>.<Giá trị của trường>;

Câu 3: Nếu hàm EOLN(<tên biến tệp>) cho giá trị là TRUE thì con trỏ tệp nằm ở vị trí
A. cuối tệp; B. đầu tệp; C. đầu dòng. D. cuối dòng;

Câu 4: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, biến X có giá trị là gì?
S := 'Ha Anh Tuan';
X := '';
i := length(S);
While S[ i ] < >' ' do
Begin
X := X + S[ i ];
i := i - 1;
End;
A. 'Tuan';
B. 'Ha';
C. Xâu rỗng;
D. 'nauT';

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục chèn xâu s1 vào xâu s2 bắt đầu từ vị trí vt được viết.
A. Insert (s2, s1, vt); B. Insert (s1, s2, vt);
C. Insert (s1, vt, s2); D. Insert (vt, s1, s2);

Câu 6: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hàm Upcase(Ch) cho kết quả là:
A. Biến Ch thành chữ thường. B. Chữ cái in hoa tương ứng với Ch;
C. Xâu Ch gồm toàn chữ hoa; D. Xâu Ch toàn chữ thường;

Câu 7: Cho bản ghi sinh_vien gồm các trường ho_ten, ngay_sinh . Biểu thức nào truy cập đến trường ho_ten của bản ghi này ?
A. sinh_vien.ho_ten. B. sinh_vien.(ho_ten,ngay_sinh).
C. ho_ten. D. sinh_vien->ho_ten.

Câu 8: Để gắn tên tệp cho tên biến tệp ta sử dụng câu lệnh
A. <tên tệp> := <tên biến têp>; B. <tên biến tệp> := <tên têp>;
C. assign(<tên biến tệp>,<tên têp>); D. assign(<tên tệp>,<tên biến têp>);

Câu 9: Để khai báo hàm trong Pascal bắt đầu bằng từ khoá
A. Program. B. Function. C. Procedure. D. Var.

Câu 10: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện việc nào trong các việc sau (A là mảng số nguyên có N phần tử)?
S := 0;
For i := 1 to N do S := S + A[ i ];
A. Không thực hiện việc nào. B. Đếm số phần tử của mảng A;
C. In ra màn hình mảng A; D. Tính tổng các phần tử của mảng A;

Phần II: Tự luận

Câu 1: Xây dựng hàm min(a,b:integer) có giá trị trả về của hàm là giá trị nhỏ nhất trong hai số a, b. (Vd: min(5,6) =5);
 

 

Đồng bộ tài khoản