Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12

Chia sẻ: Phạm Duy Việt | Ngày: | 24 đề thi

0
2.172
lượt xem
299
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12

Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn hóa học lớp 11 sẽ giúp các em nắm vững lý thuyết và bài tập về lipit, chất béo, glucozơ, este, xenlulozơ, Amin,…. Đây là tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 1 môn Hóa học lớp 12

Đề kiểm tra HK 1 Hóa học 12 - Đề 1

Câu 1: Từ 4 tấn C2H4 có chứa 30% tạp chất có thể điều chế bao nhiêu tấn PE ? (Biết hiệu suất phản ứng là 90%)
A. 2,8 tấn. B. 2,52 tấn. C. 3,6 tấn. D. 2,55 tấn.

Câu 2: Cho 8,4g bột Fe vào 200g dung dịch AgNO3 nồng độ 34%, sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X và m gam chất rắn. Tính nồng độ % của Fe(NO3)2 trong dung dịch X và m gam chất rắn?
A. 15,340%; 43,2g. B. 15,340%; 32,4g.
C. 5,448%; 43,2g. D. 28,420%; 32,4g.

Câu 3: Thuỷ phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được 2 sản phẩm hữu cơ X, Y (chứa các nguyên tố C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất E là
A. propyl fomat B. metyl propionat
C. etyl axetat D. isopropyl fomat

Câu 4: Tinh bột thuộc loại
A. đisaccarit. B. polisaccarit.
C. lipit. D. monosaccarit.

Câu 5: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?
A. Tơ visco. B. Tơ tằm.
C. Bông. D. Tơ nilon -6,6.

Câu 6: Axit aminoaxetic không phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?
A. NaOH. B. HCl. C. C2H5OH. D. NaCl.


Câu 7: Cho 0,02mol dung dịch amino axit A tác dụng vừa đủ với 0,02mol dung dịch NaOH. Mặt khác 0,02mol dung dịch amino axit trên tác dụng vừa đủ với 80ml dung dịch HCl 0,5M. Biết A có tỉ khối hơi so với H2 bằng 52. Công thức của A là
A. (H2N)2C2H3COOH B. H2NC3H5(COOH)2
C. H2NC2H3(COOH)2 D. (H2N)2C2H2(COOH)2

Câu 8: Vinyl axetat có công thức là
A. HCOOC2H5. B. CH3COOCH=CH2.
C. C2H5COOCH3. D. CH3COOCH3

Câu 9: Khi thủy phân chất nào sau đây thu được glixerol ?
A. Muối. B. Este đơn chức. C. Etyl axetat. D. Triolein.
Câu 10: Poli(vinylclorua) điều chế từ vinylclorua bằng phản ứng
A. trùng hợp. B. oxi hoá - khử. C. trùng ngưng. D. trao đổi.

Câu 11: Cho các hợp chất hữu cơ: Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất không tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 12: X là một este đơn chức. Tỉ khối hơi của X so với CO2 là 2. Đun 1,1g X với dung dịch KOH dư thu được 1,4g muối. Công thức của X là
A. C2H5COOCH3. B. HCOOC3H7. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5.

Câu 13: Trong phân tử hợp chất hữu cơ nào sau đây có liên kết peptit?
A. Lipit. B. Protein. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 14: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất trong tất cả các kim loại?
A. Bạc. B. Vàng. C. Đồng. D. Nhôm.

Câu 15: Cho 7,5 g axit aminoaxetic phản ứng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là
A. 11,15 gam. B. 44,00 gam. C. 43,00 gam. D. 11,05 gam.

Đồng bộ tài khoản