Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 68 đề thi

0
2.481
lượt xem
279
download
Xem 68 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Mô tả BST Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Bạn ôn tập học kỳ môn tiếng anh thế nào? Ôm quyển sách ngồi đọc hết thảy các từ vựng có trong đó, hay học thuộc lòng hết những gì thầy cô cho viết vào tập trong quá trình giảng dạy? Thư viện eLib đã khá tò mò về cách học này trong quá trình làm các bộ sưu tập dành cho các bạn học sinh cấp Trung học. Nhưng, học tiếng anh không cách nào hay hơn là đưa 1 từ vựng hay cấu trúc ngữ pháp vào từng trường hợp, bài tập cụ thể. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu đến với các bạn học sinh Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6. Bộ đề thi, gồm đa dạng các đề thi mà chúng tôi đã chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều bộ đề thi hay của các trường trung học. Thông qua việc ôn tập các đề thi này, các bạn học sinh có thể nắm vững kiến thức tiếng anh của một số chủ đề như: the body, staying health, what do you eat, sports and pastimes; activities and the seasons, making plans, countries,...Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề thi và kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Đề Kiểm Tra HKII Tiếng Anh 6 - Đề Số 1

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại: (1 điểm )

1. A. thanks B. this C. that D. those
2. A. rice paddy B. nine C. city D. behind
3. A. museum B. stadium C. bookstore D. street
4. A. stadium B. name C. family D. bakery

II.Chọn đáp án đúng(3marks)

Câu 1 : She ……………long hair
A have B. is C. has D. does

Câu 2 : Her children ……………….short hair.
A haveB are C has D do

Câu 3 : There is …………bread on the table .
A a B anC someD any

Câu 4 : How ………….milk do you want ?
A man B muchC long D often

Câu 5 : My grandfather usually …………fishing in his free time.
A goB is goingC to go D goes

Câu 6 : …………..go to Da Lat ?
A Let’sB Why don’t weC What aboutD How about

Câu 7 : It is …………in the winter .
A warm B cool C cold D hot

Câu 8 : Phanxipang is …………….mountain in Viet Nam.
A highB higherC highestD the highest

III.Read the following passage ,then do the exercises below

Susan is (1)........... England .She speaks English, She doesn’t (2)........... Vietnamese
She’s on vacation in Vietnam. Now She’s visiting (3)........ lot of interesting (4)............in Hanoi. Nextweek she’s going to visit Hue
A/ Choose the correct word to fill in the blanks (2pts)
1. a to b. on c. from d. in
2. a learn b.speak c. tell d. told
3. a some b.an c any d a
4.place b site c.places d Both a and c are correct

B/True (T) or False (F)(1pt)
1.Susan is from France
2.She speaks English
3.She’s visiting a lot of interesting places in Hanoi
4.Nextweek she’s going to visit Danang

IV.Rearrange the following words to make a complete sentence ( 2pts)

1/I’d/ am /so/ like/ noodles./I/hungry /some.

2/Skipping/her/and/younger/like/winter./Mai/sister/in.

3/Vietnamese/is/Vietnam/He/and/speaks /He/from

4/language/you/often/French?/Which/do/speak, /English/ or
Đồng bộ tài khoản