Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 3 đề thi

1
1.003
lượt xem
163
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kì thi tuyển vào lớp 10 thì đừng bỏ qua bộ Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2014 này nhé. Được chọn lọc khá kĩ càng từ nhiều bộ đề thi hay của các kì tuyển sinh. Hi vọng rằng, thông qua việc giải trực tiếp các đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh này, các bạn sẽ làm quen dần với cấu trúc đề thi, luyện giải nhiều các dạng bài tập và các câu hỏi lý thuyết. Chúc các bạn ôn thi thật hiệu quả và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 của thư viện eLib dưới đây:

 Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại (1,0 điểm)
1. A. seat B. teacher C. wear D. meal
2. A. needed B. worked C. stopped D. washed
3. A. play B. date C. pay D. many
4. A. think B. thick C. this D. thanks
Câu II. Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3, 0 điểm )
1. The boy felt very proud _____________ his success at school.
A. on B. at C. about D. of
2. Where _________ you go if you have a car?
A. did B. would C. will D. do
3. ____________ taking me downtown on your way to work this morning?
A.Would you mind B. Can you C. Why don’t you D. Could you please
4. She bought me ___________ .
A. a leather brown bag B. a brown leather bag
C. a bag brown leather D. a bag leather brown
5. I don’t want to eat___________ beacause I am not hungry.
A. every thing B. anything C. nothing D. something
6. They didn’t go on a picnic ___________ the weather was awful.
A. so B. although C. because D. because of
7. This newspaper is __________ every day. It’s a daily newspaper.
A. publishing B. published C. publishes D. to publish
8. Nowadays the _________ can know when a volcano will erupt.
A. scientifically B. scientific C. scientists D. science
9. Peter: Would you like some more tea? ~ Jack: __________
A.Yes, please. B. Here you are. C.You are welcome. D. No, I don’t mind.
10. Please turn _________ the TV. I’d like to watch the news at 7.00.
A. in B. on C. at D. off
11. My family _________ go to Sam Son Beach in summer when we lived in Thanh Hoa.
A. use B. were used to C. used D. used to
12. She works for a national bank in Ha Noi, _________?
A.does she B. doesn’t she C. did she D. didn’t she
Câu III: Tìm một lỗi sai trong bốn phần gạch chân A, B, C hoặc D trong các câu sau đây. (1,0 điểm)
1. The doctor told my father stop smoking because of his sickness.
A B C D
2. I haven’t seen her when we left school.
A B C D
3. She walked ten kilometer a day to get water for her family.
A B C D
4. That is the girl whom Jim wants to marry her.
A B C D
Trang 1/ 2
Câu IV: Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc trong các câu sau. (1,0 điểm)
1. Hoa: What about (go) __________ to the countryside this weekend? ~ Nam: That’s a good idea.
2. If we pollute the water, we (not have) ____________ fresh water to use.
3. Who you (talk) ___________ to when I came to meet you yesterday?
4. She didn’t have enough time (visit) _________ all the interesting places.
Câu V: Viết dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn chỉnh các câu sau. (1,0 điểm)
1. The plane landed ___________ after a violent storm. (safe)
2. Butter and cheese are milk ___________. (produce)
3. She is so busy with ___________ activities that she has no time for entertainment (society)
4. Mai had an ___________ holiday in Nha Trang last year. (enjoy)

Hy vọng rằng BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh năm 2014 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản