Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 6 đề thi

0
734
lượt xem
51
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm hỗ trợ bạn thí sinh trong việc tìm kiếm tài liệu học tập dễ dàng và đồng bộ hơn cho kì thi tuyển sinh vào lớp 10, thư viện eLib xin giới thiệu đến các bạn học sinh bộ Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh. Gồm nhiều đề thi được chúng tôi chọn lọc khá kĩ càng. Mời tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh

Nào! Hãy tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh dưới đây của chúng tôi.

I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)
1.- “Do you like watching the news. Thang?” – “___________. It’s very informative.”
A. Yes, I do B. Not really C. No, I don’t D. Quite the opposite
2. Plastic bags seem good for carrying things. _________, people carelessly throw them away after use.
A. Because B. However C. Although D. Therefore
3. An anthem is a song which is sung _______ special occasions.
A. of B. at C. on D. in
4. It was the world’s ________ volcanic eruption in more than 50 years.
A. large B. larger C. the largest D. largest
5. The 2014 UN Day of Vesak attracted thousands of Buddhists from nearly 100 countries ________ the world.
A. on B. at C. around D. above
6. In the afternoon, when Tam _______ his homework, he helps Mr.Brown on the farm.
A. takes B. completes C. does D. makes.
7. Mr.Bao said , “I am so ________ of having been a Dien Bien Phu soldier.”
A. interested B. excited C. proud D. keen
8. They _________ go fishing offshore if they had a bigger boat.
A. can B. may C. could D. will
9. “To the ____________ me to love this country.”
A. person teaches B. man that teach C. one who teaches D. who teaching
10. – “_______” - “But Grandma, the forecast says it’ll be sunny.”
A. Remember the new words by heart B. Let’s eat out
C. Let me go shopping D. Don’t forget to bring along a raincoat
 

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh sẽ là người bạn đồng hành cho bạn trong kì thi này.
Đồng bộ tài khoản