Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
310
lượt xem
23
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 10 bộ Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2011. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn trích Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 được lấy từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. Choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best fits the space in each sentence. (2.5 pts)
1.- “May I go out for just a while?”
- “__________”
A. It’s a nice day! B. That’s great! C. Go ahead! D. Yes, you could!
2. Tidal waves are the result of an abrupt shift in the underwater________ of the earth.
A. movement B. moment C. pollution D. celebration
3. Thousands of lives were saved________ the scientists had warned them about the tsunami.
A. although B. however C. because D. therefore
4. Jane often drinks coffee in the evening, ________?
A. doesn’t Jane B. does not she C. does she D. doesn’t she
5. I suggest that you ________ buy a present for her on her birthday.
A. may B. can C. should D. will
6. He wants to know________ we will have the seminar at the Town Hall.
A. what B. when C. that D. where
7. - “Rita, I’d like________ a friend of mine, Lucie.”
- “Pleased to meet you, Lucie!”
A. to meet you B. introduce you to C. you see D. you to meet
8. The match takes place________ Saturday afternoon this week.
A. of B. on C. after D. to
9. She is the girl ________ eyes are beautiful.
A. her B. whom C. whose D. those
10. - “Why don’t we go to the cinema now?”
- “________”
A. Will you join us? B. Yes, let’s! C. I’d like it. D. What play is it?
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản