Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2008

Chia sẻ: Trần Thị Kim Lắm | Ngày: | 1 đề thi

0
619
lượt xem
17
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2008

Mô tả BST Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2008

Chúng tôi mong muốn hỗ trợ các bạn có thêm nhiều tài liệu để các bạn làm quen dần với cấu trúc của đề thi. Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2008 mà thư viện eLib giới thiệu nhằm giúp các bạn tiếp cận với các dạng bài tập và ôn tập lại kiến thức mình đã học. Hi vọng rằng, bộ đề thi này sẽ giúp các bạn có thêm tự tin để bước vào một kỳ chính thức.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2008

Dưới đây là đoạn trích Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2008 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

A. VOCABULARY AND GRAMMAR
Part I: Choose the word or phrase ( A,B,C or D ) that best fits the blank space in each sentence. (15points)
1. He couldn’t open the jar, however…………..he tried.
A. diffiicult B. hard C effort D. best
2. The house still remains in……………….after the storm.
A. good condition B. a good condition C. good conditions D. the good condition
3. I have told him never……here again.
A. come B. to come C. coming D. should come
4. I’ve……..up my mind not to leave the job although the pay was low.
A. decided B. made C. taken D. got
5. The article was……the front page of the newspaper.
A. at B. in C. on D. of
6. Please…………….my luggage…………….to the airport tomorrow morning.
A. ask/will be taken B. get/ being taken
C. let/to be taken D. have/taken
7. “ Is this pattern important?”- “It’s……..to study well.
A. such important B. so important C. too important D. important enough
8. She was busy…………….a variety of articles to the customers.
A. with introducing B. introducing C. for introducing D. in introducing
9. “ I can’t understand how you missed the exit”
“ Well, it was so dark,….”.
A. we could see the road signs hardly B. hardly we could see the road signs.
C. we could see hardly the road signs D. we could hardly see the road signs.
10. The robbery took place in……
A. a busily shopping street. B. a busy street shopping.
C. busy shopping street. D. a busy shopping street.
11. If Maria comes to England, it will be a good.......for her to improve English.
A. posobility B. opportunity C. advantage D. probability
12. He was called upon to……evidence against his sister.
A. say B. give C. tell D. put
13. Terry will………his illness. Then his work will improve.
A. get on B. get up C. get in D. get over
14.I’m considering.............home.
A. go B. going C. to go D. about going
15. The old buildings in the city center have been….up to attract more tourists.
A. put B. got C. gone D. done
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi vào lớp 10 tỉnh Bắc Ninh năm 2008. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản