Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 13

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
53
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 13

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 13

Để tiếp sức cho các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh đang chuẩn bị tham dự kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng trong việc thu thập các bộ đề thi, thư viện eLib xin chia sẻ đầy đủ bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 13.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 13

Dưới đây là đoạn trích Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 13 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

1. Betty walked ________ the room.
(A) into
(B) over
(C) at
(D) of

2. We are very proud ________ our son's success.
(A) for
(B) of
(C) on
(D) at

3. ________ what he says, he wasn't even there when the crime was committed.
(A) following
(B) listening to
(C) according to
(D) hearing

4. He ________ this kind of music at all.
(A) doesn't like
(B) likes
(C) don't like
(D) like

5. Who ________ this window? It's so cold here.
(A) is going to open
(B) has opened
(C) opening
(D) opened

6. Kate's ________ her sister.
(A) very taller than
(B) very taller then
(C) much taller than
(D) much taller then

7. A new motorway ________ here next year.
(A) will build
(B) will have build
(C) will be built
(D) will be building

8. He ________ on the bank fishing when he ________ a man's hat floating down the river.
(A) has sat - had seen
(B) was sitting - saw
(C) sat - was seeing
(D) was sitting - has seen

9. I ________ the flowers yesterday morning.
(A) have been watering
(B) watered
(C) have watered
(D) did watered

10. Tito was the only foreigner ________ I saw at the convention.
(A) whom
(B) which
(C) who
(D) what

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 10 - Đề thi số 13 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản