Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 103

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 1 đề thi

0
104
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 103

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 103

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang bồi dưỡng ViOlympic Tiếng Anh trên mạng có thể dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 103. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 103

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 103: 

1. I'm afraid I can't come to dinner on Wednesday. Could we put it ________ until next week?
(A) up
(B) on
(C) away
(D) off

2. When we visited the zoo on Sunday afternoon it was very crowded but on a weekday it's practically ________.
(A) full
(B) clear
(C) empty
(D) uncrowded

3. The ________ of blood always makes him feel sick.
(A) view
(B) scene
(C) form
(D) sight

4. Janet and Peter broke ________ a few months ago and are now living apart.
(A) into
(B) out
(C) up
(D) away

5. What John says ________ true but I very much doubt it.
(A) may be
(B) should be
(C) will be
(D) shall be

6. You ________ try to make you applications a bit neater, or you'll never get a job.
(A) shall
(B) will
(C) ought
(D) should

7. His shoes were so old that his ________ were sticking out of them.
(A) ankles
(B) toes
(C) thumbs
(D) tips

8. The child was made ________ everything on her plate.
(A) eat
(B) to eat
(C) eating
(D) ate

9. You really ________ have come to the party, because all our old friends were there.
(A) must
(B) ought
(C) may
(D) should

10. They didn't sign the contract because there were a number of points they couldn't agree ________.
(A) in
(B) on
(C) into
(D) at 

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 103 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé! 
Đồng bộ tài khoản