Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 40

Chia sẻ: Mai Hữu Hoài | Ngày: | 1 đề thi

0
9
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 40

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 40

Thông qua việc giải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 40 này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần kiến thức đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 40

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 40 dưới đây:

1. In the jar there was a ________ which looked like jam.
(A) substance
(B) material
(C) solid
(D) powder

2. Because his argument was so confusing, ________ people understood it.
(A) few
(B) clever
(C) less
(D) many

3. We are ________ him to arrive at any moment.
(A) waiting
(B) hoping
(C) expecting
(D) wishing

4. You ________ worry about paying the gas bill - I've already done it.
(A) needn't
(B) daren't
(C) can't
(D) might not

5. I've made an appointment for 10 o'clock. Is that ________ for you?
(A) fit
(B) appropriate
(C) convenient
(D) right
 
6. You look ________ you've seen a ghost!
(A) so that
(B) as if
(C) that
(D) so as

7. You ________ blame yourself for the accident. It wasn't your fault.
(A) daren't
(B) mustn't
(C) won't
(D) oughtn't

8. Naturally I'm ________ that I didn't pass the examination but I'll do better next time.
(A) deceived
(B) despaired
(C) disappointed
(D) disillusioned

9. Today's newspaper has ________ interesting article on space travel.
(A) quite an
(B) nearly an
(C) a partly
(D) an almost

10. Your brother is much taller ________ you.
(A) as
(B) how
(C) than
(D) from

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 40 để xem.
Đồng bộ tài khoản