Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 42

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
27
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 42

Mô tả BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 42

Xin giới thiệu đến các bạn học sinh Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 42. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng tiếp cận với cấu trúc đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho bài thi của mình. Chúc các em ôn thi tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 42

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 42:

1. Our house isn't difficult to find: it's ________ St.Mary's Church.
(A) against
(B) across
(C) between
(D) beside

2. A lot of my friends have ________ smoking in the last few years.
(A) put off
(B) held back
(C) cut off
(D) given up

3. Tell me ________ there is anything special that you would like to do.
(A) that
(B) which
(C) so
(D) if

4. I'm making you responsible for this project. Please see ________ it that it is finished on time.
(A) to
(B) into
(C) for
(D) on

5. He suggested ________ to the cinema together.
(A) us to go
(B) we are going
(C) that we should go
(D) for us to go

6. According to the forecast it will be mostly cloudy, with ________ of rain in the north.
(A) outbreaks
(B) elements
(C) bursts
(D) times

7. My parents ________ very strongly of people who smoke.
(A) disappoint
(B) dislike
(C) distrust
(D) disapprove

8. She bought a new ________ for the party.
(A) clothes
(B) clothing
(C) dress
(D) vest

9. When our company got a new computer, I had to ________ a course in programming.
(A) study
(B) work
(C) make
(D) do

10. This morning's history lesson seemed to go ________.
(A) through and through
(B) on and on
(C) over and over
(D) off and on

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 11 - Đề thi số 42 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản