Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 33

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
13
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 33

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 33
Mô tả bộ sưu tập

Để giúp các bạn học sinh ôn tập một cách dễ dàng hơn nhằm chuẩn bị cho kì thi ViOlympic Tiếng Anh trên mạng, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 33. Qua đây, các bạn sẽ hệ thống lại kiến thức phù hợp với cấu trúc đề thi. Chúc các bạn học tốt.

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 33

Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 33
Tóm tắt nội dung

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 33 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

1. They owe me ________.
(A) nobody
(B) anybody
(C) nothing
(D) anything

2. It's late. I want to go ________ home now.
(A) -
(B) at
(C) to
(D) for

3. This is ________.
(A) John's car
(B) John his car
(C) car of John
(D) the John's car

4. ________ train until 3 o'clock.
(A) It isn't
(B) There isn't
(C) There isn't a
(D) There gives no

5. Tell us something ________ your holiday.
(A) about
(B) -
(C) over
(D) on

6. The book's ________ the pen.
(A) the left of
(B) to the left of
(C) at the left of
(D) to the left from

7. He is ________ a piece of paper.
(A) wearing
(B) holding
(C) having
(D) getting

8. While he ________ to London he saw an accident.
(A) was driving
(B) drives
(C) drove
(D) had driven

9. Madame Traiviey has lived nearly 115 years. = ________
(A) She was very old.
(B) She is very old.
(C) She died when she was nearly 115.
(D) Madame Traiviey has many more years.

10. Crusoe is looking at a ship ________ his telescope.
(A) through
(B) near
(C) under
(D) to

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi ViOlympic Tiếng Anh Lớp 9 - Đề thi số 33 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản