Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2009

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thúy Nhi | Ngày: | 10 đề thi

0
331
lượt xem
8
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2009

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2009

Đồng hành cùng người học, đó là chí hàng đâu của Thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi tuyển vào 10 có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2009. Hi vọng rằng, thông qua việc giải đề thi này sẽ giúp được các bạn học sinh quen dần với cấu trúc của đề thi, nâng cao kĩ năng giải đề thi và học thêm được nhiều kiến thức. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2009

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2009 - Đề số 1

A. PHONETICS (10 POINTS)

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others in each group. (5 points)
1. A. climate B. comic C. hike D. website
2. A. worked B. laughed C. hoped D. naked
3. A. cover B. category C. ancient D. decorate
4. A. erupt B. humor C. UFO D. communicate
5. A. Buddhish B. bomb C. viable D. bulb

II. Choose the word ( A, B, C or D) whose main stress pattern is not the same as that of the others. (5 points)
1. A. comprise B. depend C. design D. novel
2. A. tropical B. collection C. tendency D. charity
3. A. friendliness B. occasion C. pagoda D. deposit
4. A. importing B. specific C . impolite D. important
5. A. federation B. unpolluted C. disappearing D. profitable

B. VOCABULARY AND GRAMMAR (35 POINTS)

I. Choose the best answer to complete each sentence. (10 points)
1. All the sentences below use “the”, which is the correct one?
A. Can you pass the sugar please? B. The crime is a problem in many big cities.
C. The apples are good for you. D. I love the skiing.

2. Our friends have lived in Ho Chi Minh city_______ 2002.
A. for B. since C. in D. about

3. He prefers soccer______ tennis.
A. from B. than C. to D. or

4. If they worked more carefully, they _____ so many mistakes.
A. won’t make B. don’t make C. wouldn’t make D. didn’t make

5. He _______to his friend’s party when his parents asked him to go home.
A. goes B. was going C. went D. has gone

6. There’s a strange man behind us. I think ______.
A. we are followed B. we are being followed
C. we are being following D. we are following

7. Which of the following is the strongest advice?
A. You should get a hair- cut. B. If I were you, I’d get a hair-cut.
C. You ought to get a hair- cut. D. You really must get a hair- cut.

8. ________ you mind if I use your dictionary?
A. Will B. Do C. Can D. Did

9. Mr. Vo Van Kiet, _______ was our former Prime Minister, was born in Vinh Long.
A. that B. whose C. Who D. whom

10. All that rubbish will have to be ________ at once.
A. get rid of B. got rid of C. got rid D. getting rid of
 

Đồng bộ tài khoản