Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2012

Chia sẻ: Trần Phan Bảo Anh | Ngày: | 27 đề thi

0
506
lượt xem
1
download
Xem 27 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2012

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2012

Giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là giai đoạn áp lực nhất không chỉ đối với các bạn thí sinh mà còn với cả các bậc phụ huynh. Hiểu được điều đó, Thư viện eLib đã sưu tập trọn Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2012 để giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, có điều kiện thử sức với một đề thi thực sự. Luyện tập trên từng đề thi cụ thể sẽ giúp các bạn làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập và học thêm nhiều kiến thức mới. Điều này, giúp các bạn có tâm lý vững vàng trước khi bước vào một kỳ thi thực thụ.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2012

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2012 - Đề số 1

PART A: PHONETICS

Khoanh tròn vào từ trong số (A, B, C hoặc D) mà phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (1.0đ)
0. A. so B. no C. do D. go
1. A. baggy B. casual C. label D. fashion
2. A. city B. recycle C. center D. collect
3. A. tea B. listen C. sent D. tend
4. A. books B. cats C. maps D. dogs
5. A. tidal B. gift C. bill D. public

PART B: VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Khoanh tròn một phương án đúng nhất trong số (A, B, C hoặc D) để hoàn thành những câu sau. Câu 0 đã được làm như là ví dụ (2.0đ)
0. They have just introduced a new style ___________ jeans in the USA.
A. in B. at C. of D. on

1. My brother usually listens to music ____________ the evening.
A. on B. in C. at D. by

2. - “Would you like to go camping with me next Sunday?” - “______________________.”
A. Yes, please B. Yes, I’d love to C. No, thanks D. Yes, I would

3. ___________ Nam was tired, he helped his mother with her housework.
A. Because B. However C. Despite D. Although

4. –“Do you collect stamps or other things? -“Yes, I’m a stamp __________.”
A. collecting B. collector C. collect D. collection

5. Where are the photos ____________ were taken at the Christmas party?
A. whom B. which C. who D. whose

6. My children are very ___________ about going to the zoo.
A. excited B. interesting C. interested D. exciting

7. The ao dai has been mentioned in poems, novels and songs by poets, writers and _________ for many years.
A. music B. musical C. musician D. musicians

8. –“What does your father do?” -“He’s ____________ engineer.
A. a B. the C. an D. x

9. Nam didn’t go to school yesterday, ____________?
A. did he B. didn’t he C. did Nam D. didn’t Nam

10. The doctor _________ me not to stay up too late at night.
A. advised B. suggested C. insisted D. forced
 

Đồng bộ tài khoản