Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2013

Chia sẻ: Nguyễn Thị Kiều Duyên | Ngày: | 10 đề thi

0
256
lượt xem
3
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2013

Mô tả BST Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2013

Tải đề thi hay, luyện thi hằng ngày! Xin giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 10 và quý thầy cô giáo Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2013. Bao gồm nhiều đề thi tuyển sinh vào lớp 10 hay của các tỉnh trên khắp cả nước, hi vọng bộ đề thi này sẽ là bộ tài liệu hữu ích mà Thư viện eLib chia sẻ để tiếp sức quá trình học tập và luyện thi của các bạn học sinh. Thông qua việc giải các đề thi này, các em học sinh sẽ dễ dàng từng bước tiếp cận với cấu trúc cho đề thi từ đó rút kinh nghiệm cho kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các em học sinh và quý thầy cô thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Bộ đề và đáp án thi vào lớp 10 các môn năm 2013

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh 2013

PART A: LISTENING (1,5 POINTS)

I. Listen to the dialogue and fill in each blank with ONE suitable word or number.

THE HOUSE FOR RENT
Location: (1)…………..…., Vergion Islands.
Number of bedrooms: (2)………..…….. .
Number of bathrooms: (3)…………..…. .
It’s five (4)……………..... from the airport.
The house is not (5)………..…….. .

II. Listen and decide whether each of the following statements is true or false. Write "true", "false" on your answer sheet.

6. On Friday evening, she often goes out.
7. She likes cooking.
8. On Saturday morning, she goes swimming.
9. She gets up early on Sunday morning.
10. Her sister has 2 children and she lives in the country.

III. Listen to the dialogue and choose the best answer.

11.When did Mary Kingsley explore Africa?
A. Between 1893 - 1895 B. In 1894 C. In 1895 D. Between 1883 - 1893

12. What did she study in West Africa?
A. British Museums. B. Africa museums.
C. African customs, laws, and religion. D. African history.

13. What did she write about in her books?
A. Her impression on Africa. B. Her travels.
C. Her companions. D. Her background.

14. What was the influence of her books?
A. They changed African history.
B. They changed European's and African's attitudes.
C. They helped African know more about European.
D. They helped European know more about African.

15. How old was she when she died?
A. 58 B. 48 C. 38 D. 28

PART B: GRAMMAR AND VOCABULARY (3,0 POINTS)

I. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each sentence.
16. Mary has never cooked,…………….?
A. hasn't she B. has she C. does she D. doesn't she

17. He couldn’t afford to…………….his car repaired.
A. pay B. do C. get D. make

18. We don’t think the white shirt…………….him.
A. matches B. suits C. agrees D. gets on

19. When he retires, he will spend all his…………….…on the charity.
A. capital B. bills C. savings D. cheques

20. She said that she…………………the cold weather.
A. used to B. didn’t use to C. couldn’t get used to D. get used to
 

Đồng bộ tài khoản