Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 5 tài liệu

0
94
lượt xem
0
download
Xem 5 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài

Mô tả BST Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài

Viết đơn luôn đòi hỏi phải thật chính xác và theo đúng khuôn mẫu quy định, vì thế thư viện elib đã tổng hợp các mẫu Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài để các bạn thuận tiện hơn trong quá trình tìm kiếm tài liệu tham khảo. Chúc các bạn tìm được các mẫu đơn mà mình đang cần.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài

Thư viện eLib tổng hợp Đơn đăng ký chủ trì thực hiện đề tài cùng nhiều mẫu đơn khác với mong muốn giúp bạn hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI KHCN, ĐỀ TÀI KHXH&NV, DỰ ÁN SXTN CẤP TỈNH

Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
Căn cứ thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa về việc tuyển chọn, xét duyệt tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài (KHCN, KHXH&NV), dự án SXTN năm ……., chúng tôi:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên, địa chỉ của Tổ chức đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KHCN, đề tài KHXH&NV, dự án SXTN)

b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . .chỉ cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm đề tài KHCN, đề tài KHXH&NV, dự án SXTN)

Xin đăng ký chủ trì thực hiện đề tài KHCN, đề tài KHXH&NV, dự án SXTN:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . .

Thuộc lĩnh vực:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thuộc chương trình (nếu có):

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã số của chương trình: ..........................................................
Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, xét duyệt chủ trì thực hiện (KHCN, KHXH&NV), dự án SXTN, gồm:
1. Thuyết minh đề tài KHCN (theo Biểu TMDT-KHCN Phụ lục II); Thuyết minh Đề tài KHXH&NV (theo Biểu TMDT-KHXH&NV Phụ lục III) ; Thuyết minh Dự án SXTN (theo Biểu TMDA Phụ lục IV)
2. Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ trì Đề tài KHCN, Đề tài KHXH&NV, Dự án SXTN (theo Biểu LLTC Phụ lục V);
3. Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ trì và các cá nhân đăng ký thực hiện chính Đề tài KHCN, Đề tài KHXH&NV, Dự án SXTN (theo Biểu LLCN Phụ lục VI);
 

Đồng bộ tài khoản