Đơn đăng ký học phần bổ sung

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 17 tài liệu

0
282
lượt xem
0
download
Xem 17 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn đăng ký học phần bổ sung

Mô tả BST Đơn đăng ký học phần bổ sung

Đơn đăng ký học phần bổ sung nhằm dành cho sinh viên không đăng ký học đủ số tín chỉ theo lịch đăng ký thời khóa biểu đã quy định, với Đơn đăng ký học phần bổ sung sẽ giúp bạn đăng ký đủ số học phần cho học kỳ theo kịp tiến độ đào tạo của nhà trường.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn đăng ký học phần bổ sung

Bạn đang lo lắng vì chưa đăng ký đủ học phần, bạn có thể sử dụng Đơn đăng ký học phần bổ sung để hoàn thành việc đăng ký của mình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN (BỔ SUNG)
Học kỳ …….. Năm học 20……- 20……

Kính gửi: - Trưởng phòng Đào tạo;
- Trưởng Khoa: ...........................................................
Tôi tên là (chữ in hoa) : ................................................................... Ngày sinh:
MSSV : ............................... Ngành: ………………………………… Lớp:
Trình độ đào tạo: …………………………………..…. Hệ:
Số tín chỉ đã đăng ký :
Nay tôi làm đơn này xin được đăng ký học phần bổ sung.
Lý do:
Liệt kê các học phần xin đăng ký bổ sung:
STT Mã môn học Tên môn học Mã
nhóm Số
tín chỉ Xét duyệt của
Phòng Đào tạo
Tổng số tín chỉ xin đăng ký

TP. HCM, ngày ..... tháng ..... năm 20......
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

Đồng bộ tài khoản