Đơn xin cấp bảng điểm học tập - Đại học Lao động Xã hội

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 1 tài liệu

0
165
lượt xem
10
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin cấp bảng điểm học tập - Đại học Lao động Xã hội

Mô tả BST Đơn xin cấp bảng điểm học tập - Đại học Lao động Xã hội

Thư viện elib giới thiệu đến bạn BST Đơn xin cấp bảng điểm học tập - Đại học Lao động Xã hội để giúp các bạn biết cách trình bày, biết các thông tin cần thiết khi viết Đơn xin cấp bảng điểm học tập - Đại học Lao động Xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin cấp bảng điểm học tập - Đại học Lao động Xã hội

Đây là một trong những mẫu đơn trích từ BST Đơn xin cấp bảng điểm học tập - Đại học Lao động Xã hội. Các bạn có thể xem trực tiếp tại Website elib.vn hoặc có thể download về làm tài liệu tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM


Kính gửi: - BAN GIÁM ĐỐC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI (CSII) (PHÒNG ĐÀO TẠO)

Em tên là :  ...................................................................... Mã số SV :  ...........................................
Ngày tháng năm sinh : .................................................... Nơi sinh : ...............................................
Học lớp :  ........................................................................ Niên khóa :  ...........................................
Hệ đào tạo :  ................................................................... Ngành :  .................................................
Xin cấp bảng điểm học kỳ : ............................................ Năm học :  ............................................
Lý do xin cấp bảng điểm : ..............................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Vì vậy em làm đơn này kính mong Ban Giám đốc trường Đại học Lao động - Xã hội (CSI)I xem xét giải quyết.
Kính đơn.

……………………, ngày…………… tháng ………… năm ……………
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

Đồng bộ tài khoản