Đơn xin thi lại tốt nghiệp đại học

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 7 tài liệu

0
298
lượt xem
3
download
Xem 7 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin thi lại tốt nghiệp đại học

Mô tả BST Đơn xin thi lại tốt nghiệp đại học

Để tải mẫu Đơn xin thi lại tốt nghiệp đại học bạn có thể tham khảo tại eLib.vn, mẫu đơn giúp bạn đăng ký thi lại kỳ thi tốt nghiệp đại học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin thi lại tốt nghiệp đại học

Đơn xin thi lại tốt nghiệp đại học cùng nhiều mẫu đơn khác dành cho ngành giáo dục đều được tập hợp tại eLib.vn giúp bạn có thể hoàn thành các thủ tục hành chính do ngành yêu cầu.

             UBND TỈNH QUẢNG NGÃI                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG    
                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày ... tháng ... năm ......

ĐƠN XIN THI LẠI TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Hội đồng thi tốt nghiệp trường Đại học Phạm Văn Đồng năm.............

Tôi tên: ..........................................................................................................................................
Sinh ngày: ......................................................................................................................................
Nơi sinh: ........................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: .................................................................................Số điện thoại:.......................
Là sinh viên (học sinh) lớp:.................................... Khoá học: ..................................................
Bậc đào tạo: ............................................................ Hệ đào tạo: ................................................
Tôi đã dự thi tốt nghiệp khoá ngày: .............................................................................................
Kết quả không đạt vì lý do:
1................................................................................................
2................................................................................................
3................................................................................................
Tôi xin đăng ký thi lại kỳ thi ngày: ..............................................................................................
Môn thi đăng ký thi lại:
1................................................................................................
2................................................................................................
3................................................................................................
Tôi xin chấp hành đúng các thủ tục dự thi theo quy định.

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương
Sinh viên (học sinh): ...............................................
Trong thời gian làm việc, sinh sống tại cơ quan,
đơn vị, địa phương không vi phạm nội quy, kỷ
luật và pháp luật của Nhà nước và hoàn thành
nghĩa vụ công dân.
....................., ngày ..... tháng ..... năm ......
Trưởng cơ quan, đơn vị.
(Ký tên và đóng dấu)


 

Đồng bộ tài khoản