Đơn xin trợ cấp miễn giảm học phí

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 24 tài liệu

0
536
lượt xem
1
download
Xem 24 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đơn xin trợ cấp miễn giảm học phí

Mô tả BST Đơn xin trợ cấp miễn giảm học phí

Bạn cần được hỗ trợ về học tập, bạn thuộc diện gia đình khó khăn, bạn có thể sử dụng Đơn xin trợ cấp miễn giảm học phí để nhận các ưu đãi từ giáo dục giúp bạn giảm phần nào khó khăn, tiếp tục theo đuổi việc học.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Đơn xin trợ cấp miễn giảm học phí

Đơn xin trợ cấp miễn giảm học phí sẽ giúp bạn các thông tin cần thiết để đăng ký xét nhận trợ cấp giáo dục.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập)

Kính gửi: Phòng lao động TB&XH (cấp Quận, huyện)……………………………

 

Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………
Nơi sinh:………………………………………………………………………………………..
Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:…………………………………………………….............
Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):………………………………………………………………
Xã (Phường): ...................................................... Huyện (Quận): ...............................................
Tỉnh (Thành phố): ......................................................................................................................
Ngành học:…………………………Lớp:……………………….Mã số sinh viên:……………
Số điện thoại liên lạc khi cần: Của SV:…….…...…………..Của gia đình SV:………………..

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49):………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

 

.........., ngày .... tháng .... năm ............
Người làm đơn
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

Đồng bộ tài khoản