Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 107,108 sách giáo khoa Hóa học 11

Chia sẻ: Mai Văn Lựu | Ngày: | 1

0
22
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 107,108 sách giáo khoa Hóa học 11

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 11: Luyện tập hợp chất hữu cơ – Công thức phân tử và công thức cấu tạo

Mời các em tham khảo tài liệu giải bài Luyện tập hợp chất hữu cơ – Công thức phân tử và công thức cấu tạo do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. tài liệu sẽ giúp các em hệ thống lại những kiến thức đã học trong bài, định hướng phương pháp giải các bài tập cụ thể.  Ngoài ra việc tham khảo tài liệu còn giúp các em rèn luyện và nâng cao kỹ năng giải bài tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6,7,8 trang 107,108 sách giáo khoa Hóa học 11

A. Tóm tắt Lý thuyết Luyện tập hợp chất hữu cơ – công thức phân tử và công thức cấu tạo Hóa học 11

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon (trừ CO, CO2), muối cacbonat xianua, cacbua,…)

2. Hợp chất hữu cơ được chia thành hiđrocacbon và dần xuất hiđrocacbon.

3. Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.

4. Phân tích nguyên tố (phân tích định tính và phân tích định lượng).

5. Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ (Công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và cách thiết lập).

6. Cấu trúc phân tử chất hữu cơ (thuyết cấu tạo hoá học, đồng đẳng, đồng phân).

7. Phản ứng hữu cơ.


B. Bài tập về Luyện tập hợp chất hữu cơ – công thức phân tử và công thức cấu tạo Hóa học 11

Bài 1 trang 107 SGK Hóa học 11

Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?
a) CH2O ; b)C2H5Br; c) CH2O2 ; d) C6H5Br; e) C6H6 ; g) CH3COOH.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 107 SGK Hóa học 11

C6H6 : hiđrocacbon.
Các chất là dẫn xuất của hiđrocacbon : CH2O, C2H5Br, CH2O2, C6H5Br, CH3COOH.


Bài 2 trang 107 SGK Hóa học 11

Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụ côn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol cho thấy: %C = 74,16%; %H = 7,86%, còn lại là oxi.
Lập công thức đơn giản nhất, công thức phân tử của metylơgenol.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 107 SGK Hóa học 11

Xác định thành phần % các nguyên tố trong metylơgenol.
%C, %H (đã biết) => %O = 100% – (%C + %H) => CTPT là CxHyOz
x : y : z = =
x : y : z = 6,18:7,86 :1,12 = 5.5 : 7:1 = 11:14:2 => CTĐGN : C11H14O2.
=> CTPT có dạng : (C11H14O2)n
Lập CTPT của metylơgenol. 178n = 178 => n = 1
Vậy CTPT của metylơgenol là C11H14O2.


Bài 3 trang 107 SGK Hóa học 11

Viết công thức cấu tạo của các chất có công thức phân tử sau : CH2Cl2 (một chất), C2H4O2 (ba chất), C2H4Cl2 (hai chất).

Hướng dẫn giải bài 3 trang 107 SGK Hóa học 11

CTCT của các chất :
CH2Cl2 : Сl-СН2 -Cl
C2H4O2 : CH3– COOH ; HO-CH2 – CHO ; H – COO – CH3
C2H4Cl2 : CH3 -CHCl2 ; Сl-СН2 -CH2 -Cl


Bài 4 trang 107 SGK Hóa học 11

Chất X có công thức phân tử C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất của X ?
A. C3H5O2
B. C6H10O4
C. C3H10O2
D. C12H20O8

Hướng dẫn giải bài 4 trang 107 SGK Hóa học 11

CTĐGN của X là: C3H5O2) (công thức A).


Bài 5 trang 107 SGK Hóa học 11

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có của các đồng đẳng của ancol etylic có công thức phân tử C3H8O và C4H10O.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 107 SGK Hóa học 11

CTCT của C3H8O: CH3-CH2-CH2-OH ; CH3 -CH(CH3)-OH.
CTCT của C4H10O: CH3-CH2-CH2-CH2-OH ; CH3-CHOH-CH2-CH3 ;
CH3 -CH(CH3)-CH2 – ОН ;CH3 -C(CH3)2OH .


Bài 6 trang 107 SGK Hóa học 11

Cho các chất sau: C3H7-OH, C4H9-OH, CH3-O-C2H5, C2H5-O-C2H5. Những cặp chất nào có thể là đồng đẳng hoặc đổng phân của nhau?

Hướng dẫn giải bài 6 trang 107 SGK Hóa học 11

Các cặp chất là đổng đẳng của nhau : C3H7OH và C4H9OH;
CH3 – О – C2H5 và C2H3 – О – C2H5
Các cặp chất là đồng phân của nhau : CH3-O-C2H5 và C3H7OH;
C2H5-O-C2H5 và C4H9OH.

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập vào web elib.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4 trang 105 sách giáo khoa Hóa học 11

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 123 sách giáo khoa Hóa học 11

 
Đồng bộ tài khoản