Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 22 sách giáo khoa Hóa học 10

Chia sẻ: Nguyễn Huệ | Ngày: | 1

0
25
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 22 sách giáo khoa Hóa học 10

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Tài liệu giải bài tập Cấu tạo vỏ nguyên tử với các gợi ý đáp án và cách giải bài tập trong SGK sẽ giúp các em ghi nhớ và khắc sâu nội dung chính của bài học để vận dụng vào việc giải bài tập. Mời các em tham khảo tài liệu để dễ dàng hoàn thiện bài tập và sưu tầm thêm cho mình những phương pháp giải bài tập nhanh, chính xác.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 22 sách giáo khoa Hóa học 10

A. Tóm tắt kiến thức cấu tạo vỏ nguyên tử Hóa học 10

I. Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử

Những nãm đầu của thè kỉ XX. người ta cho rằng các electron chuyển động xung quanh hạt nhân nsuyên tử theo những quỹ đạo tròn hay bầu dục, như quỹ đạo của các hành tinh quay xung quanh Mặt Trời. Đó là mô hình mẫu hành tinh nguyên tử của Rơ-dơ-pho, Bo (N.Bohr) và Zom-mơ-phen (A.Sommeríeld).

Mô hình này có tác dụng rất lớn đến sự phát triển lí thuyết cấu lạo nguyên tử, nhưng không đầy đủ để giải thích mọi tính chất của nguyên tử.

Ngày nay, người ta đã biết các electron chuvển động rất nhanh (tốc độ hàng nghìn km/s) trong khu vực xung quanh hạt nhãn

nguyên tử không theo những quỹ đạo xác định(l) tạo nên vỏ nguyên tứ Số electron ở vỏ nguyên tử của một nguyên tô’ đúng bằng số proton trong hạt nhân nguyên tử và cũng bằng sô’ hiệu 112uyên tử (Z) hay sô’ thứ tự của neuyên tố đó irons bảng tuần hoàn. Chẳng hạn, vỏ của nguvên tử hiđro (Z = 1) có 1 electron, vỏ của nauyên tử cio (Z = 17) có 17 electron, vỏ của neuyên tử vàng (Z = 79) có tới 79 electron,… Vậy các electron được phân bố như thế nào ?

Các kết quả nghiên cứu cho thấy chúng phải phân bố theo những quy luật nhất định.

II. Lớp electron và phân lớp electron

a) Lớp electron

Các electron trong nguyên tử ờ trạng thái cơ bản lần lượt chiếm các mức năng lượng từ thấp đến cao và sắp xếp thành từng lớp. Các electron ở gần nhân hơn liên kết bền chặt hơn với hạt nhân. Vì vậy, electron ở lớp trong có mức năng lượng thấp hơn so với ở các lớp ngoài.

Các electron trên cùng một lớp có mức náng lượng gần bằng nhau.

Xếp theo thứ tự mức nãng lượng từ thấp đến cao, các lớp electron này được ghi bằng các số nguyên theo thứ tự n = 1, 2, 3,4 … với tên gọi: K, L, M, N,…

n= 1 2 3 4…

Tên lớp K L M N

b) Phân lớp electron

Mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp.

Các electron trên cùng một phân lớp có mức năng lượng bằng nhau.

Các phản lớp được kí hiệu bàng các chữ cái thường s, p, d, f.

Số phân lớp trong mỗi lớp bằng số thứ tự của lớp đó.

Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có một phân lớp, đó là phân lớp ls ;

Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có hai phân lớp, đó là các phân lớp 2s và 2p ;

Lớp thứ ba (lớp M, n = 3) có ba phân lớp, đó là các phân lớp 3s, 3p và 3d ; v.v…

Các electron ờ phân lớp s được gọi là các electron s, ở phân lớp p được gọi là các electron p…

III. Số electron tối đa trong một phân lớp, một lớp

Số electron tối đa trong một phân lớp như sau :

– Phân lớp s chứa tối đa 2 electron ;

– Phản lớp p chứa tối đa 6 electron ;

– Phân lớp d chứa tối đa 10 electron ;

– Phân lớp f chứa tối đa 14 electron ;

Phân lớp electron đã có đủ số electron tối đa gọi là phân lớp electron bão hoà. Từ đó suy ra số electron tối đa trong một lớp :

– Lớp thứ nhất (lớp K, n = 1) có 1 phân lớp ls, chứa tối đa 2 electron.

– Lớp thứ hai (lớp L, n = 2) có 2 phân lớp 2s và 2p :

+ Phân lớp 2s chứa tối đa 2 electron ;

+ Phân lớp 2p chứa tối đa 6 electron ;

Vậy, lớp thứ hai chứa tối đa 8 electron.


B. Bài tập về cấu tạo vỏ nguyên tử Hóa học 10

Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 10

Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là:

A. 18575M B. 75185M C. 11075M D. 75110M

Hướng dẫn giải bài 1 trang 22 SGK Hóa học 10

Nguyên tử M có 75 electron và có 110 nơtron. Suy ra Z =75. Số khối A = 75 +110 =185 . Vậy kí hiêu: 18575M

Đáp án đúng là: A.


Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10

Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

A.3717Cl B. 3919K C. 4018K D. 4019K

Hướng dẫn giải bài 2 trang 22 SGK Hóa học 10

Câu trả lời B đúng. Hạt chứa 20 nơtron và 19 proton và 19 electron. Suy ra z = 19, số khối A = 19 + 20 = 39. Vậy hạt đó là: 3919K . Đáp án đúng là B.


Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 10

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :A. 2 ; B. 5 ; C.9; D.11.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 22 SGK Hóa học 10

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau : ls22s2 2p5. Vậy flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất. Đáp án đúng là B.


Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 10

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là :

A. 6; B. 8; C.14; D. 16.

Hãy chọn đáp số đúng.

Hướng dẫn giải bài 4 trang 22 SGK Hóa học 10

Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 có 6 electron, như vậy có sự phân bô” như sau: ls2 2s2 2p6 3s2 3p4

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+Đáp án đúng là D.


Bài 5 trang 22 SGK Hóa học 10

a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Hướng dẫn giải bài 5 trang 22 SGK Hóa học 10

a) Lớp : Cho biết số nguyên tố trong cùng chu kì.

Phân lớp : Cho biết số obitan và số electron tối đa trong một phân lớp.

Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm: Lớp cho biết số nguyên tố trong chu kì, còn phần lớp cho biết sô obitan và sô electron tôi đa.

b) Lớp N có thể chứa tối đa 32e vì lớp này có các phân lớp: 4s 4p 4d 4f. Mà số e tối đa tương ứng ứng

s là 2; p là 6; d là 10; f là 14 ⇒ Có tối đa 32e


Bài 6 trang 22 SGK Hóa học 10

Nguyên tử agon có kí hiệu là 4018Ar

a) Hãy xác định số proton, số nơtron trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 22 SGK Hóa học 10

a) Từ kí hiệu ta thấy nguyên tử Ar có số đơn vị điện tích hạt nhân là 18; vậy Ar có 18 prôtn, 18 electron và có 40-18= 22 nơtron

b) Lớp vỏ electron của nguyên tử có 18e được phân bố như sau : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập vào web elib.vn để tải về máy. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 18 sách giáo khoa Hóa 10

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 27,28 sách giáo khoa Hóa 10

 
Đồng bộ tài khoản