Giải bài tập 1,2,3,4 trang 22 sách giáo khoa Hóa học 11

Chia sẻ: Thiên Long | Ngày: | 1

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 1,2,3,4 trang 22 sách giáo khoa Hóa học 11

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hóa học 11: Luyện tập chương 1 Sự điện li

Dưới đây là tài liệu giải bài tập trang 22 sách giáo khoa Hóa học 11: Luyện tập chương 1. Mời các em học sinh tham khảo để ôn tập và củng cố lại các nội dung đã học cũng như biết cách giải bài tập. Tài liệu sẽ giúp các em hoàn thành bài tập một cách dễ dàng, nhanh chóng. Chúc các em học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 1,2,3,4 trang 22 sách giáo khoa Hóa học 11

A. Tóm tắt lý thuyết Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Hóa học 11

1. Thuyết axit – bazơ của A-rê-ni-út.

– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra ion H+.

– Bazơ là những chất khi tan trong nước phân li ra ion OH–

– Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa phân li như bazơ.

– Hầu hết các muối khi tan trong nước, điện li hoàn toàn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) và anion gốc axit.

Nếu gốc axit còn chứa hiđro có tính axit, thì gốc đó điện li yếu ra cation H+ và anion gốc axit.

2. Tích số ion của nước là
KH2O = [H+].[OH–] = l,0.10-14(ở 25°C). Nó là hằng số trong nước cũng như trong dung dịch loãng của các chất khác nhau.

3. Giá trị [H+] và pH đặc trưng cho các môi trường :

Môi trường trung tính : [H+] = 10-7 M hay pH = 7,0

Môi trường axit : [H+] > 10-7 M hay pH < 7,0

Môi trường kiềm : [H+] < 10-7 M hay pH > 7,0

4. Phán ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện sau :

a) Tạo thành chất kết tủa.

b) Tạo thành chất điện li yếu.

c) Tạo thành chất khí.

5. Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của phản ứng trong dung dịch các chất điện li.

Trong phương trình ion rút gọn của phản ứng, người ta lược bỏ những ion không tham gia phản ứng. Còn những chất kết tủa, điện li yếu, chất khí được giữ nguyên dưới dạng phân tử.


B. Bài tập về Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li Hóa học 11

Bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11

Viết phương trình điện li của các chất sau : K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

Hướng dẫn giải bài 1 trang 22 SGK Hóa học 11

Phương trình điện li :
a) K2S → 2K+ + S2-
b) Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42–
HPO42– ⇔ H+ + PO43–
c) NaH2PO4 → Na+ + H2PO4–
H2PO4– ⇔ H+ + HPO42–
HPO42- ⇔ H+ + PO43–
d) Pb(OH)2 ⇔ Pb2+ + 2OH– : phân li kiểu bazơ
H2PbO2 ⇔ 2H+ + PbO22- : phân li kiểu axit
e) HBrO ⇔ H+ + BrO–
g) HF ⇔ H+ + F–
h) HClO4 → H+ + ClO4–.


Bài 2 trang 22 SGK Hóa học 11

Một dung dịch có [H+] = 0,01 OM. Tính [OH–] và pH của dung dịch. Môi trường của dung dịch này là axit, trung tính hay kiềm ? Hãy cho biết màu của quỳ tím trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải bài 2 trang 22 SGK Hóa học 11

[H+]= 1,0.10–2M thì pH = 2 và [OH–] = 1,0 . 10-12 M.
Môi trường axit. Quỳ có màu đỏ.


Bài 3 trang 22 SGK Hóa học 11

Một dung dịch có pH = 9,0. Tính nồng độ mol của các ion H+ và OH– trong dung dịch. Hãy cho biết màu của phenolphtalein trong dung dịch này.

Hướng dẫn giải bài 3 trang 22 SGK Hóa học 11

pH = 9,0 thì [H+] = 1,0. 10-9 M và [OH– ] = 1,0.10–5M.
Môi trường kiểm. Trong dung dịch kiềm thì phenolphtalein có màu hồng.


Bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11

Viết các phương trình phân tử và ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau :
a) Na2CO3 + Ca(NO3)2
b) FeSO4 + NaOH (loãng)
c) NaHCO3 + HCI
d) NaHCO3+ NaOH
e) K2CO3+ NaCI
g) Pb(OH)2 (r) + HNO3
h) Pb(OH)2 (r) + NaOH
i) CuSO4 + Na2S

Hướng dẫn giải bài 4 trang 22 SGK Hóa học 11

Phương trình ion rút gọn :
a) Ca2+ + CO32- → CaCO3 ↓
b) Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2↓
c) HCO3– + H+ → CO2 ↑ + H2O
d) HCO3– + OH– → H2O + CO32-
e) Không có phương trình ion rút gọn.
g) Pb(OH)2(r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O
h) H2PbO2(r) + 2OH– → PbO22- + 2H2O
i) Cu2+ + S2– → CuS↓.

Các em có thể xem nội dung tài liệu trực tuyến trên website hoặc đăng kí tài khoản trên elib.vn sau đó đăng nhập để xem đầy đủ hơn. Ngoài ra, các em có thể xem các bài tập dưới đây:

>> Bài trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5,6 trang 14 sách giáo khoa Hóa học 11

>> Bài tiếp theo:Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 31 sách giáo khoa Hóa học 11

 
Đồng bộ tài khoản