Giải bài tập 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

Chia sẻ: Hoa Linh | Ngày: | 1

0
48
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 8 tập 2: Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

Để củng cố lại kiến thức và định hướng được cách giải bài tập hiệu quả, mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Trong đó, tài liệu bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết bất phương trình bậc nhất một ẩn và hướng dẫn giải bài tập trang 48,49 SGK Đại số 8 tập 2. Hi vọng các em sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt bài tập và đạt kết quả học tập như mong muốn. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 28,29,30,31,32,33,34 trang 48,49 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn SGK Đại số 8 tập 2

1. Hai quy tắc biến đổi phương trình

a) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

b) Quy tắc nhân với một số

Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0

2. Giải phương trình bậc nhất một ẩn

a) Định nghĩa 

Phương trình ax + b = 0, với a và b là hai số đã cho và a # 0 được gọi là phương trình bậc nhất một ẩn

b) Cách giải:

Bước 1: Chuyển vế ax = -b

Bước 2: Chia hai vế cho a: x = 

Bước 3: Kết luận nghiệm: S = 

Ta có thể trình bày ngắn gọn như sau:

ax + b = 0 <=> ax = -b <=> x = 

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = 


B. Bài tập Luyện tập bất phương trình bậc nhất một ẩn SGK Đại số 8 tập 2

Bài 28 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

Cho bất phương trình x² > 0
a) Chứng tỏ x = 2, x = -3 là nghiệm của bất phương trình đã cho.
b) Có phải mọi giá trị của ẩn x đều là nghiệm của bất phương trình đã cho hay không?

Hướng dẫn giải bài 28 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

a) Ta có: 2² = 4 > 0 và (-3)² = 9 > 0 => x = 2; x = -3 là nghiệm của bất phương trình x² > 0
b) Ta có Với mọi x ≠ 0 thì x² > 0 và khi x = 0 thì 0² = 0 nên mọi giá trị của ẩn x không là nghiệm của bất phương trình x² > 0. tập nghiệm của bất phương trình x² > 0 là S = {x ∈ R/x ≠ 0}
= R\{0}

Bài 29 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

Tìm x sao cho:
a) Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm
b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5

Hướng dẫn giải bài 29 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

a) Giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm khi: 2x – 5 ≥ 0
Ta có: 2x – 5 ≥ 0 ⇔ 2x ≥ 5 ⇔ x ≥ 5/2
Vậy khi x ≥ 5/2 thì giá trị của biểu thức 2x – 5 không âm
b) Giá trị của biểu thức -3x không lớn hơn giá trị của biểu thức -7x + 5 khi -3x ≤ -7x + 5

Bài 30 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

Một người có số tiền không quá 70000 đồng gồm 15 tờ giấy bạc với hai loại mệnh đề giá: loại 2000 đồng và loại 5000 đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại 5000 đồng.

Hướng dẫn giải bài 30 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

Gọi x là số tờ giấy bạc mệnh giá 5000 đồng, với x nguyên dương. Số tờ giấy bạc mệnh giá 2000 đồng là 15 – x
Theo bài ra ta có: 5000x + (15 -x)2000 ≤ 70000
Ta có: 5000x + (15 – x)2 ≤ 70 ⇔ 3x ≤ 40 ⇔ x ≤ 40/3
Do x nguyên dương nên x ∈ {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13}
Vậy số tờ giấy bạc mệnh giá 5000 đồng có thể là các số nguyên dương từ 1 đến 13.

Bài 31 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

Hướng dẫn giải bài 31 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

a) (15 – 6x)/3 > 5 ⇔ 5 – 2x > 5 ⇔ -2x > 0 ⇔ x < 0
Tập nghiệm {x∈R/ x < 0}
b) (8 -11x)/4 < 13 ⇔ 8 – 11x < 52 ⇔ -11x < 44 ⇔ x > -4. Tập nghiệm
S = {x ∈ R/ x > -4}
c) 1/4(x -1) < (x-4)/6 ⇔ 3(x-1) < 29x-4) ⇔ 3x -2x < 3 – 8 ⇔ x < -5
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x<-5}

d) (2-x)/3 < (3-2x)/5 ⇔ 5(2 -x) < 3(3 – 2x) ⇔ 10 – 5x < 9 -6x ⇔ x < -1
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x < -1}

Bài 32 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

Giải các bất phương trình:
a) 8x + 3(x+1) > 5x – (2x-6)
b) 2x(6x -1) > (3x – 2)(4x + 3)

Hướng dẫn giải bài 32 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

a) 8x + 3(x+1) > 5x -(2x-6) ⇔ 8x + 3x + 3 > 3x + 6 ⇔ 8x > 3 ⇔ x > 3/8
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x > 3/8)
b) 2x(6x – 1) > (3x -2)(4x + 3) ⇔ 12x² – 2x > 12² + x – 6 ⇔ -3x > -6 ⇔ x < 2
Tập nghiệm S = {x ∈ R/ x < 2}

Bài 33 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

Đố. Trong một kì thi, bạn Chiến phải thi bốn môn Văn, Toán, Tiếng Anh và Hóa. Chiến đã thi ba môn và được kết quả như bảng sau:
Kỳ thi quy định muốn đạt loại giỏi phải có điểm trung bình các môn thi là 8 trở lên và không có môn nào điểm dưới 6. Biết môn Văn và Toán được tính hệ số 2. Hãy cho biết, để đạt được loại giỏi bạn chiến phải có điểm thi môn Toán ít nhất là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải bài 33 trang 48 SGK Đại số 8 tập 2

Gọi điểm thi môn toán là x.
Điểm trung bình các môn thi là: (2.8 + 2x + 7 + 10) : 6
Để đạt được loại giỏi thì x > 6 và (2.8 + 2x + 7 + 10) : 6 ≥ 8
Ta có: (2.8 + 2x + 7 + 10)/6 ≥ 8 ⇔ 2x + 33 ≥ 48 ⇔ 2x ≥ 15 ⇔ x ≥ 15/2⇔ x ≥ 7,5
Vậy để đạt được loại giỏi thì điểm môn toán ít nhất là 7,5 điểm và nhiều nhất là 10 điểm.

Bài 34 trang 49 SGK Đại số 8 tập 2

Đố. Tìm sai lầm trong các “lời giải” sau:
a) Giải bất phương trình -2x > 23. Ta có:
-2x > 23 ⇔ x > 23 + 2 ⇔ x > 25
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 25.
b) Giải bất phương trình -3/7x > 12. ta có:
Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -28.

Hướng dẫn giải bài 34 trang 49 SGK Đại số 8 tập 2

a) Sai lầm ở đây là xem -2 là hạng tử và chuyển vế hạng tử, trong khi -2 là một nhân tử.
Ta có: -2x > 23 ⇔ x < -23/2. Nghiệm của bpt là x < -23/2
b) Sai lầm ở đây là nhân hai vế với số âm mà không đổi chiều bất phương trình.

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 19,20,21,22,23,24,25,26,27 trang 47,48 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 35,36,37 trang 51 sách giáo khoa Đại số 8 tập 2
Đồng bộ tài khoản