Giải bài tập 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Chia sẻ: Mai Phuong | Ngày: | 1

0
56
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Đại số 7 tập 2: Cộng - trừ đa thức

Tài liệu có nội dung bao gồm 2 phần: tóm tắt lý thuyết về cộng, trừ đa thức và hướng dẫn giải bài tập trang 40,41 SGK Đại số 7 tập 2 sẽ giúp các em ôn tập lại kiến thức một cách có hệ thống và có thêm kinh nghiệm giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 29,30,31,32,33,34,35,6,37,38 trang 40,41 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Cộng, trừ đa thức SGK Đại số 7 tập 2

1. Cộng đa thức

Muốn cộng hai đa thức ta có thể lần lượt thực hiện các bước:

– Viết liên tiếp các hạng tử của hai đa thức đó cùng với dấu của chúng.

– Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).

2. Trừ đa thức

Muốn trừ hai đa thức ta có thể lần lượt thực iện các bước:

– Viết các hạng tử của đa thức thứ nhất cùng với dấu của chúng.

– Viết tiếp các hạng tử của đa thức thứ hai với dấu ngược lại.

– Thu gọn các hạng tử đồng dạng (nếu có).


B. Bài tập Cộng, trừ đa thức SGK Đại số 7 tập 2

Bài 29 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Tính:
a) (x + y) + (x – y);
b) (x + y) – (x – y).

Hướng dẫn giải bài 29 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

a) (x + y) + (x – y)
= x + y + x – y = 2x;
b) (x + y) – (x – y)
= x + y – x + y = 2y.

Bài 30 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Tính tổng của đa thức P = x2y + x3 – xy2 + 3 và Q = x3 + xy– xy – 6.

Hướng dẫn giải bài 30 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Ta có: P = x2y + x3 – xy2 + 3 và Q = x3 + xy2 – xy – 6
nên P + Q = (x2y + x– xy2 + 3) + (x3 + xy2 – xy – 6)
= x2y + x– xy2 + 3 + x3 + xy2 – xy – 6
= (x3 + x3) + x2y + (xy2 – xy2) – xy + (3 – 6)
= 2x3 + x2y – xy -3.

Bài 31 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Cho hai đa thức:
M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1
N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y.
Tính M + N; M – N; N – M.

Hướng dẫn giải bài 31 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Ta có:
M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1
N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y
M + N = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 + 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y
= -3x2 + 5x2 + 3xyz + xyz + 5xy – 5xy – y – 1 + 3
= 2x2 + 4xyz – y +2.
M – N = (3xyz – 3x2 + 5xy – 1) – (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y)
= 3xyz – 3x2 + 5xy – 1 – 5x2 – xyz + 5xy – 3 + y
= -3x2 – 5x2 + 3xyz – xyz + 5xy + 5xy + y – 1 – 3
= -8x2 + 2xyz + 10xy + y – 4.
N – M = (5x2 + xyz – 5xy + 3 – y) – (3xyz – 3x2 + 5xy – 1)
= 5x+ xyz – 5xy + 3 – y – 3xyz + 3x2 – 5xy + 1
= 5x2 + 3x2 + xyz – 3xyz – 5xy – 5xy – y + 3 + 1
= 8x2 – 2xyz – 10xy – y + 4.

Bài 32 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:
a) P + (x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3y2 – 1
b) Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5.

Hướng dẫn giải bài 32 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

a) P + (x2 – 2y2) = x2 – y2 + 3y2 – 1
P = (x2 – y2 + 3y2 – 1) – (x2 – 2y2)
P = x– y2 + 3y2 – 1 – x+ 2y2
P = x2 – x2 – y2 + 3y2 + 2y2 – 1
P = 4y2 – 1.
Vậy P = 4y2 – 1.
b) Q – (5x2 – xyz) = xy + 2x2 – 3xyz + 5
Q = (xy + 2x2 – 3xyz + 5) + (5x2 – xyz)
Q = xy + 2x2 – 3xyz + 5 + 5x2 – xyz
Q = 7x– 4xyz + xy + 5
Vậy Q = 7x2 – 4xyz + xy + 5.

Bài 33 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Tính tổng của hai đa thức:
a) M = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x3 và N = 3xy3 – x2y + 5,5x3y2.
b) P = x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 và Q = x2y3 + 5 – 1,3y2.

Hướng dẫn giải bài 33 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

a) Ta có M = x2y + 0,5xy– 7,5x3y2 + x3 và N = 3xy3 – x2y + 5,5x3y2.
=> M + N = x2y + 0,5xy3 – 7,5x3y2 + x+ 3xy3 – x2y + 5,5x3y2
= – 7,5x3y2 + 5,5x3y2 + x2y – x2y + 0,5xy3 + 3xy3 + x3
= -2x3y2 + 3,5xy3 + x3
b) P = x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 và Q = x2y3 + 5 – 1,3y2.
=> P + q = (x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2) + (x2y3 + 5 – 1,3y2)
= x5 + xy + 0,3y2 – x2y3 – 2 + x2y3 + 5 – 1,3y2
= x5 – x2y3 + x2y3 + 0,3y2 – 1,3y2 + xy – 2 + 5
= x5 – y+ xy + 3.

Bài 34 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Tính tổng của các đa thức:
a) P = x2y + xy2 – 5x2y2 + x3 và Q = 3xy2 – x2y + x2y2.
b) M = x3 + xy + y– x2y2 – 2 và N = x2y2 + 5 – y2.

Hướng dẫn giải bài 34 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

a) Ta có: P = x2y + xy2 – 5x2y+ xvà Q = 3xy2 – x2y + x2y2
=> P + Q = x2y + xy2 – 5x2y+ x3 + 3xy2 – x2y + x2y2
= x3 – 5x2y2 + x2y2 + x2y – x2y + xy2 + 3xy2
= x3 – 4x2y+ 4xy2
b) Ta có: M = x+ xy + y2 – x2y2 – 2 và N = x2y+ 5 – y2.
=> M + N = x+ xy + y– x2y2 – 2 + x2y2 + 5 – y2
= x3 – x2y2 + x2y2 + y2 – y2 + xy – 2 + 5
= x3 + xy + 3.

Bài 35 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

Cho hai đa thức:
M = x2 – 2xy + y2;
N = y+ 2xy + x2 + 1.
a) Tính M + N;
b) Tính M – N.

Hướng dẫn giải bài 35 trang 40 SGK Đại số 7 tập 2

a) M + N = x2 – 2xy + y2+ y2 + 2xy + x+ 1 = 2x2 + 2y2+ 1
b) M – N = x– 2xy + y– y– 2xy – x2 – 1 = -4xy – 1.

Bài 36 trang 41 SGK Đại số 7 tập 2

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:
a) x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x– y3 tại x = 5 và y = 4.
b) xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8y8 tại x = -1 và y = -1.

Hướng dẫn giải bài 36 trang 41 SGK Đại số 7 tập 2

a) A = x+ 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y3 tại x = 5 và y = 4.
Trước hết ta thu gọn đa thức
A = x2 + 2xy – 3x3 + 2y3 + 3x3 – y= x2 + 2xy + y3
Thay x = 5; y = 4 ta được:
A = 52 + 2.5.4 + 43 = 25 + 40 + 64 = 129.
Vậy A = 129 tại x = 5 và y = 4.
b) M = xy – x2y2 + x4y4 – x6y6 + x8ytại x = -1 và y = -1.
Thay x = -1; y = -1 vào biểu thức ta được:
M = (-1)(-1) – (-1)2.(-1)2 + (-1)4. (-1)4-(-1)6.(-1)6 + (-1)8.(-1)8
= 1 -1 + 1 – 1+ 1 = 1.

Bài 37 trang 41 SGK Đại số 7 tập 2

iết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử

Hướng dẫn giải bài 37 trang 41 SGK Đại số 7 tập 2

Có nhiều cách viết, chẳng hạn:
Đa thức bậc 3 có 2 biến x, y có 3 hạng tử có thể là x3 + x2y – xy2

Bài 38 trang 41 SGK Đại số 7 tập 2

Cho các đa thức:
A = x– 2y + xy + 1
B = x2 + y – x2y2 – 1.
Tìm đa thức C sao cho:
a) C = A + B;
b) C + A = B.

Hướng dẫn giải bài 38 trang 41 SGK Đại số 7 tập 2

Ta có: A = x– 2y + xy + 1;
B = x2 + y – x2y2 – 1
a) C = A + B
C = x2 – 2y + xy + 1 + x+ y – x2y2 – 1
C = 2x2 – y + xy – x2y2
b) C + A = B => C = B – A
C = (x2 + y – x2y2 – 1) – (x2 – 2y + xy + 1)
C = x2 + y – x2y– 1 – x2 + 2y – xy – 1
C = – x2y2 – xy + 3y – 2.
 
Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 24,25,26,27,28 trang 38 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 39,40,41,42,43 trang 43 sách giáo khoa Đại số 7 tập 2
Đồng bộ tài khoản