Giải bài tập 6,7,8 ,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

Chia sẻ: Nguyễn Mai | Ngày: | 1

0
128
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 6,7,8 ,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

Mô tả BST Giải bài tập SGK Hình học 8 tập 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – Lét

Các em đang băn khoăn về cách giải các bài tập trang 62,63,64 SGK Hình học 8 tập 2 thì có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Với cách trình bày rõ ràng, cụ thể sẽ giúp các em dễ dàng nắm vững lại kiến thức về định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – Lét và hình dung được cách giải bài tập hiệu quả, nhanh chóng. 

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 6,7,8 ,9,10,11,12,13,14 trang 62,63,64 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

A. Tóm tắt lý thuyết Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – lét SGK Hình học 8 tập 2

1. Định lí đảo

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh một tam giác và định ra trên hai cạnh ấy những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

2. Hệ quả của định lí Talet

Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh còn lại của một của một tam giác và song song với các cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỉ lệ với ba cạnh còn lại của tam giác đã cho.

chú ý: Hệ quả trên vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a song song với một cạnh của tam giác và cắt phần còn lại kéo dài của hai cạnh còn lại.


B. Bài tập Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta – lét SGK Hình học 8 tập 2

Bài 6 trang 62 SGK Hình học 8 tập 2 

Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song.

Hướng dẫn giải bài 6 trang 62 SGK Hình học 8 tập 2 

Trên hình 13a ta có:
=> PM và MC không song song.
=> MN//AB
Trong hình 13b ta có:
Suy ra A”B” // A’B’ (2)
Từ 1 và 2 suy ra AB // A’B’ // A”B”

Bài 7 trang 62 SGK Hình học 8 tập 2 

Tính các độ dài x,y trong hình 14.

Hướng dẫn giải bài 7 trang 62 SGK Hình học 8 tập 2 

* Trong hình 14a
mà DE = MD + ME = 9.5 + 28 = 37.5
* Trong hình 14b
Ta có A’B’ ⊥ AA'(gt) và AB ⊥ AA'(gt)
=> A’B’ // AB =>
 
∆ABO vuông tại A
=> OB2 = y2 = OA2 + AB2
=> y2 = 62+ 8,42
=> y2 = 106,56
=> y ≈ 10,3

Bài 8 trang 63 SGK Hình học 8 tập 2 

a) Để chia đoạn thẳng AB thành ba đoạn bằng nhau, người ta đã làm như hình 15.
Hãy mô tả cách làm trên và giải thích vì sao các đoạn AC,CD,DB bằng nhau?
b) Bằng cách tương tự, hãy chia đoạn thẳng AB cho trước thành 5 đoạn bằng nhau. Hỏi có cách nào khác với cách làm trên mà vẫn có thể chia đoạn AB cho trước thành 5 đoạn bằng nhau?

Hướng dẫn giải bài 8 trang 63 SGK Hình học 8 tập 2 

a) Mô tả cách làm:
Vẽ đoạn PQ song song với AB. PQ có độ dài bằng 3 đơn vị
– Xác định giao điểm O của hai đoạn thẳng PB và QA.
– Vẽ các đường thẳng EO, FO cắt AB tại C và D.
Chứng minh AC=CD=DB
∆OPE và ∆OBD có PE//DB nên
∆OEF và ∆ODC có PE // CD nên
Từ 1 và 2 suy ra:
mà PE = EF nên DB = CD.
Chứng minh tương tự:
Vây: DB = CD = AC.
b) Tương tự chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn bằng nhau thực hiện như hình vẽ sau:
Ta có thể chia đoạn thẳng AB thành 5 đoạn thẳng bằng nhau như cách sau:
Vẽ 6 đường thẳng song song cách đều nhau( có thể dùng thước kẻ để vẽ liên tiếp). Đặt đầu mút A và B ở hai đường thẳng ngoài cùng thì các đường thẳng song song cắt AB chia thành 5 phần bằng nhau.

Bài 9 trang 63 SGK Hình học 8 tập 2 

Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách từ điểm A và B đến cạnh AC

Hướng dẫn giải bài 9 trang 63 SGK Hình học 8 tập 2 

Gọi DE và BF lần lượt là khoảng cách từ B và D đến cạnh AC.
Ta có DE // BF (cùng vuông góc với AC)
Áp dụng hệ quả của định lí ta – lét đối với ΔABF ta có:
Có AB = AD + DB
=> AB = 13,5 + 4,5 = 18 (cm)
 
Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D và B đến AC bằng 0,75.

Bài 10 trang 63 SGK Hình học 8 tập 2 

Tam giác ABC có đường cao AH. Đường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB,AC và đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B’, C’ và H'(h.16)
a) Chứng minh rằng:
b) Áp dụng: Cho biết AH’ = 1/3 AH và diện tích tam giác ABC là 67.5 cm2
Tính diện tích tam giác AB’C’.

Hướng dẫn giải bài 10 trang 63 SGK Hình học 8 tập 2 

a)
Vì B’C’ // với BC =>
Trong ∆ABH có BH’ // BH =>
Từ 1 và 2 =>
b) B’C’ // BC mà AH ⊥ BC nên AH’ ⊥ B’C’ hay AH’ là đường cao của tam giác AB’C’.
Áp dụng kết quả câu a) ta có: AH’ = 1/3 AH
mà SABC= 1/2 AH.BC = 67,5 cm2
Vậy SAB’C’= 1/9 .67,5= 7,5 cm2

Bài 11 trang 63 SGK Hình học 8 tập 2 

Tam giác ABC có BC= 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường EF // BC, MN // BC(h.17)
a) Tính độ dài đoạn MN và EF.
b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết diện tích của tam giác ABC là 270 cm2

Hướng dẫn giải bài 11 trang 63 SGK Hình học 8 tập 2 

a) ∆ABC có MN // BC.
Mà AK = KI = IH
∆ABC có EF // BC nên
=> EF = 2/3 .15 =10 cm.
b) Áp dụng kết quả ở câu b của bài 10 ta có:
SAMN= 1/9 .SABC= 30 cm2
SAEF= 4/9 .SABC= 120 cm2
Do đó SMNEF = SAEF – SAMN = 90 cm2

Bài 12 trang 64 SGK Hình học 8 tập 2 

Có thể đo được chiều rộng của một khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia hay không?
Người ta tiến hành đo đạc các yếu tố hình học cần thiết để tính chiều rộng của khúc sông mà không cần phải sang bờ bên kia(h18). Nhìn hình vẽ, Hãy mô tả những công việc cần làm và tính khoảng cách AB=x theo BC=a a, B’C’= a’, BB’= h.

Hướng dẫn giải bài 12 trang 64 SGK Hình học 8 tập 2 

mô tả cách làm:
* Chọn một điểm A cố định bên mép bờ sông bên kia( chẳng hạn như là một thân cây), đặt hai điểm B và B’ thẳng hàng với A, điểm B sát mép bờ còn lại và AB chình là khoảng cách cần đo.
* Trên hai đường thẳng vuông góc với AB’ tại B và B’ lấy C và C’ thẳng hàng với A.
* Đo độ dài các đoạn BB’= h, BC= a, B’B’= a’.
Ta có:
<=> a’x – ax = ah
<=> x(a’ – a) = ah
Vậy khoảng cách AB bằng : 

Bài 13 trang 64 SGK Hình học 8 tập 2 

Có thể đo gián tiếp chiều cao của một bức tường bằng dụng cụ do đơn giản được không?
Hình 19: thể hiện cách đo chiều cao AB của một bức tường bằng các dụng cụ đơn giản gồm:
Hai cọc thẳng đứng và sợi dây FC, Cọc 1 có chiều cao DK= h. Các khoảng cách BC= a, DC= b đo được bằng thước thông dụng.
a) Em hay cho biết người ta tiến hành đo đạc như thế nào ?
b) Tính chiều cao AB theo h, a, b.

Hướng dẫn giải bài 13 trang 64 SGK Hình học 8 tập 2 

a) Cách tiến hành:
– Đặt hai cọc thẳng đứng, di chuyển cọc 2 sao cho 3 điểm A,F,K nằm trên đường thẳng.
– Dùng sợi dây căng thẳng qua 2 điểm F và K để xác định điểm C trên mặt đất( 3 điểm F,K,C thẳng hàng).
b) ∆ABC có AB // EF nên
Vậy chiều cao của bức tường là: AB = h.a / b

Bài 14 trang 64 SGK Hình học 8 tập 2 

Cho ba đoạn thẳng có độ dài là m,n,p( cùng đơn vị đo).
Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho:

Hướng dẫn giải bài 14 trang 64 SGK Hình học 8 tập 2 

a) Cách dựng:
– Vẽ hai tia Ox, Oy không đối nhau.
– Trên tia Oy đặt điểm B sao cho OB = 2 đơn vị.
– Lấy trung điểm của OB,
– Nối MA.
– Vẽ đường thẳng đi qua B và song song với MA cắt Ox tại C thì 
b) Cách dựng:
– Vẽ hai tia Ox và Oy không đối nhau.
– Trên tia Ox đặt hai đoạn OA= 2 đơn vị, OB= 3 đơn vị.
– Trên tia Oy đặt đoạn OB’ = n
– Nối BB’
– Vẽ đường thẳng qua A song song với BB’ cắt Oy tại A’ và OA’ = x.
 
c) Cách dựng:
– Vẽ tia Ox, Oy không đối nhau.
– Trên tia Ox đặt đoạn OA= m, OB= n.
– Trên tia Oy đặt đoạn OB’ = p.

– Vẽ đường thẳng qua A và song song với BB’ cắt Oy tại A’ thì OA’ = x.

Các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy tiện tham khảo hơn. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 1,2,3,4,5 trang 58,59 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2

>> Bài tập tiếp theo:  Giải bài tập 15,16,17,18,19,20,21,22 trang 67,68 sách giáo khoa Hình học 8 tập 2
Đồng bộ tài khoản