Giải bài tập 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 trang 32,33 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Chia sẻ: đinh Tiền | Ngày: | 1

0
70
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giải bài tập 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 trang 32,33 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

Mô tả BST Giải bài tập SGK Số học 6 tập 1: Thứ tự thực hiện các phép tính

Mời các em cùng tham khảo tài liệu hướng dẫn giải bài tập trang 32,33 SGK Số học 6 tập 1 do thư viện eLib sưu tầm và tổng hợp. Tài liệu nhằm hệ thống lại kiến thức về thứ tự thực hiện các phép tính. Đồng thời giúp các em nắm được giải các bài tập một cách nhanh chóng và hiệu quả.  

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giải bài tập 73,74,75,76,77,78,79,80,81,82 trang 32,33 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

A. Tóm tắt lý thuyết Thứ tự thực hiện các phép tính SGK Số học 6 tập 1

1. Các số được nối với nhau bởi dấu cá phép tính (cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa) làm thành một biểu thức.

Một số cũng được coi là một biểu thức.
Chú ý: Trong một biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.

2. Thứ tự thực hiện các phép tính:

a) Đối với biểu thức không có dấu ngoặc

– Nếu chỉ có các phép cộng, trừ hoặc chỉ có các phép nhân, chia, ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
– Nếu có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tính nâng lên lũy thừa trước, rồi đến phép nhân và phép chia, cuối cùng đến phép cộng và trừ.

b) Đối với biểu thức có dấu ngoặc:

ngoặc tròn (), ngoặc vuông [],ngoặc nhọn {} ta thực hiện theo thứ tự sau:() → [] → {}.


B. Bài tập Thứ tự thực hiện các phép tính SGK Số học 6 tập 1

Bài 73 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

a) 5 . 42 – 18 : 32;
b) 33 . 18 – 33 . 12;
c) 39 . 213 + 87 . 39;
d) 80 – [130 – (12 – 4)2].

Hướng dẫn giải bài 73 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

a) 5 . 42 – 18 : 32 = 5 . 16 – 18 : 9 = 80 – 2 = 78;
b) 33 . 18 – 33 . 12 = 27 . 18 – 27 . 12 = 486 – 324 = 162;
Lưu ý. Có thể áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:
33 . 18 – 33 . 12 = 33 (18 – 12) = 27 . 6 = 162;
c) 39 . 213 + 87 . 39 = 39 . (213 + 87) = 39 . 300 = 11700;
d) 80 – [130 – (12 – 4)2] = 80 – (130 – 64) = 80 – 66 = 14.

Bài 74 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 541 + (218 – x) = 735;                                        b) 5(x + 35) = 515;
c) 96 – 3(x + 1) = 42;                                              d) 12x – 33 = 32 . 33.

Hướng dẫn giải bài 74 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

a) 541 + (218 – x) = 735
Suy ra 218 – x = 735 – 541 hay 218 – x = 194.
Do đó x = 218 – 194. Vậy x = 24.
b) 5(x + 35) = 515 suy ra x + 35 = 515 : 5 = 103.
Do đó x = 103 – 35 =68.
c) Từ 96 – 3(x + 1) = 42 suy ra 3(x + 1) = 96 – 42 = 54. Do đó x + 1 = 54 : 3 = 18. Vậy x = 18 – 1 hay x = 17.
d) Từ 12x – 33 = 32 . 33 hay 12x – 33 = 243 suy ra 12x = 243 + 33 hay 12x = 276. Vậy x = 23.

Bài 75 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải bài 75 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

a) Gọi số phải điền vào ô vuông đầu tiên là x thì số phải điền vào ô vuông thứ hai là x + 3. Theo đầu bài 4(x + 3) = 60. Từ đó suy ra x + 3 = 60 : 4 hay x + 3 = 15. Do đó x = 15 – 3 = 12.
Vậy ta có 12 + 3 = 15 x4 = 60
b) Gọi số phải điền vào ô vuông đầu tiên là x thì số phải điền vào ô vuông thứ hai là 3x. Theo đầu bài, 3x – 4 = 11. Suy ra 3x = 11 + 4
hay 3x = 15. Do đó x = 15 : 3 = 5.
Vậy ta có 5 x 3 = 15 – 4 =11

Bài 76 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.
Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Hướng dẫn giải bài 76 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

2 . 2 – 2 . 2 = 0 hoặc 22 – 22 = 0 hoặc (2 + 2) – 2 . 2 = 0
hoặc (2 – 2) + (2 – 2) = 0,….;
2 . 2 : (2 . 2) = 1 hoặc 22 : 22 = 1 hoặc 22 : (2 + 2) = 1 hoặc (2 + 2) : (2 . 2) = 1,…
2 : 2 + 2 : 2 = 2;
22 – (2 : 2) = 3;
2 + 2 + 2 – 2 = 4.

Bài 77 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

Thực hiện phép tính:
a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150;
b) 12 : {390 : [500 – (125 + 35 . 7)]}.

Hướng dẫn giải bài 77 trang 32 SGK Số học 6 tập 1

a) 27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 2025 + 675 – 150 = 2700 – 150 = 2550.
Lưu ý. Có thể dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để nhẩm:
27 . 75 + 25 . 27 – 150 = 27 . (75 + 25) – 150 = 27 . 100 – 150 = 2700 – 150 = 2550.
b) 12 : {390 : [500 – (125 + 35 . 7)]} = 12 : {390 : [500 – (125 + 245)]}
= 12 : [390 : (500 – 370)] = 12 : (390 : 130) = 12 : 3 = 4.

Bài 78 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

Tính giá trị biểu thức:
12 000 – (1500 . 2 + 1800 . 3 + 1800 . 2 : 3).

Hướng dẫn giải bài 78 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

12 000 – (1500 . 2 + 1800 . 3 + 1800 . 2 : 3) =
12 000 – (3000 + 5400 + 3600 : 3) = 12 000 – (3000 + 5400 + 1200)
= 12 000 – 9600 = 2400.

Bài 79 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó,ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.
An mua hai bút bi giá … đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá … đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12 000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Hướng dẫn giải bài 79 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

An mua hai bút bi giá 1500 đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá 1800 dồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12 000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Bài 80 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, <, >):
12 …1 13 …12 – 02 (0 + 1)2 …02 +12
22 …. 1 + 3 23 …32 – 1(1 + 2)2 ..12 + 22
32 ….1 + 3 + 5 33 …6– 32 (2 + 3)2 …22 + 32
43 …102 – 62

Hướng dẫn giải bài 80 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

12 = 1 13 =12 – 02 (0 + 1)2 = 02 +12
22 = 1+ 3 23 = 32 – 1(1 + 2)2 > 12 + 22
32 = + 3 + 5 33 = 6– 32 (2 + 3)2 > 22 + 32
43 =102 – 62

Bài 81 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

Học sinh tự thực hành.

Bài 82 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ?
Tính giá trị của biểu thức 34 – 33, em sẽ tìm được câu trả lời.

Hướng dẫn giải bài 82 trang 33 SGK Số học 6 tập 1

34 – 33 = 81 – 27 =54.
Vậy cộng đồng các dân tộc Việt Nam có 54 dân tộc.
 
Để tiện tham khảo, các em vui lòng đăng nhập tài khoản và tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các em có thể xem cách giải của:

>> Bài tập trước: Giải bài tập 67,68,69,70,71,72 trang 30 sách giáo khoa Số học 6 tập 1

>> Bài tập tiếp theo: Giải bài tập 83,84,85,86,87,88,89,90 trang 36 sách giáo khoa Số học 6 tập 1
Đồng bộ tài khoản