Giáo án Địa lý 12 bài Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Chia sẻ: Lâm Ngọc Bích | Ngày: | 4 giáo án

0
194
lượt xem
0
download
Xem 4 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THPT để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Địa lý 12 bài Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Mô tả BST Giáo án Địa lý 12 bài Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

Góp phần làm phong phú thêm nguồn tài liệu tham khảo cho quá trình soạn giáo án của quý thầy cô giáo, Thư viện eLib xin giới thiệu đến quý thầy cô bộ sưu tập Giáo án Địa lý 12 bài Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta. Bộ sưu tập gồm rất nhiều giáo án của bài Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta được trình bày ngắn gọn, súc tích nhưng vẫn đảm bảo tính khoa học, đáp ứng đủ kiến thức chuẩn của SGK. Đây chắc chắn sẽ là nguồn tư liệu bổ ích, không chỉ làm phong phú thêm kĩ năng soạn giáo án cho quý thầy cô, mà qua đó, nội dung bài học cũng sẽ được chuyển tải đến các em học sinh một cách dễ dàng và hiệu quả hơn, giúp các em nắm chắc được các đặc điểm chính của nền nông nghiệp nước ta là nền nông nghiệp nhiệt đới. Đồng thời, hiểu được phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả của nông nghiệp nhiệt đới. Mời quý thầy cô cùng tham khảo.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Địa lý 12 bài Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

ĐỊA LÝ 12


Bài 21: ĐẶC ĐIỂM NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA
I. Mục tiêu
Qua bài học này, HS cần phải:
1. Kiến thức
- Biết được những thế mạnh và hạn chế của nền nông nghiệp nhiệt đới của nước ta.
- Biết được đặc điểm của nền nông nghiệp nước ta đang chuyển dịch từ nông nghiệp
truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn.
- Biết được xu thế chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở nước ta.
2. Kỹ năng
- Phân tích bản đồ.
- Phân tích bảng số liệu.
II. Chuẩn bị hoạt động
- Bản đồ nông – lâm – thủy hải sản.
- Bảng số liệu cần thiết cho bài giảng.
- Một số tranh ảnh hoạt động sản xuất nông nghiệp (nếu có).
III. Tiến trình hoạt động
1. Kiểm tra bài cũ (5’)
- Trình bày khái quát sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta.
2. Vào bài
“ Sản xuất nông nghiệp nước ta có những thuận lợi, khó khăn gì?. Hiện nay nền nông
nghiệp, nông thôn nước ta đang có những chuyển biến ra sao?. Mời các em đi vào bài
học mới”
3. Hoạt động nhận thức bài mới
Tg Hoạt động của GV & HS Kết quả hoạt động

14’ * Hoạt động 1 1. Nền nông nghiệp nhiệt đới
- GV: Cho HS xem xét, đánh a. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
giá thế mạnh trong nông nghiệp cho phép nước ta phát triển một nền nông
nghiệp nhiệt đới.
nước ta ở hai khía cạnh thuân
lợi, khó khăn. * Thuận lợi:
- Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, phân hóa đa
- HS: Nghiên cứu, phân tích,
dạng…có ảnh hưởng căn bản đến cơ cấu vụ
ĐỊA LÝ 12


đưa ra ví dụ và trình bày… mùa, cơ cấu sản phẩm.
- GV: Nhận xét, điều chỉnh và - Sự phân hóa của địa hình, đất trồng…cần phải
kết luận… lựa chọn hình thức canh tác, sản xuất phù hợp
cho từng vùng.
- GV: Điều nào minh chứng
* Khó khăn:
rằng nước ta đang khai thác
- Tính khắt khe của vụ mùa, gây khó khăn cho
ngày càng có hiệu quả nền nông
sản xuất, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng,
nghiệp nhiệt đới?. Ví dụ..?
chất lượng nông sản.
- HS trình bày nội dung, lấy ví - Tính bấm bênh trong sản xuất nông nghiệp.
dụ minh chứng….
b. Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu
quả nền nông nghiệp nhiệt đới
- Việc phân bổ, phát triển các tập đoàn cây, con
ngày càng hợp lí, hiệu quả với các vùng sinh
thái nông nghiệp.
- Cơ cấu vụ mùa, cây trồng có những thay đổi
quan trọng.
- Tính vụ mùa được khai thác tốt hơn.
- Đẩy mạnh sản xuất nông sản theo hướng xuất
khẩu.
2. Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản
14’ * Hoạt động 2
xuất hàng hóa góp phần nâng cao hiệu quả
- GV: Tiến hành cho hai HS của nông nghiệp nhiệt đới
làm việc với nhau, so sánh và Hiện nay ở nước ta đang tồn tại song song hai
nêu lên điểm khác biệt về nền nền nông nghiệp: truyền thống và hiện đại theo
sản xuất nông nghiệp truyền hướng hàng hóa.
thống và hiện đại. a. Nền nông nghiệp cổ truyền
- Sản xuất nhỏ, công cụ thủ công.
- HS: Kẻ bảng tóm tắt, trình
- Phân bố khắp nơi
bày….
- Năng suất lao động thấp.
- GV: Điều chỉnh, bổ sung….
- Tự cung tự cấp, đa canh là chính.
- Người sản xuất quan tâm đến sản lượng là
chính.
b. Nền nông nghiệp hàng hóa
ĐỊA LÝ 12


- Sản xuất ở quy mô lớn, sử dụng nhiều máy
móc.
- Phân bố ở những nơi có vị trí, điều kiện thuận
lợi.
- Năng suất lao động cao.
- Sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, hàng
hóa. Liên kết công – nông nghiệp.
- Người sản xuất quan tâm nhiều hơn đến lợi
nhuận.

7’ 3. Kinh tế nông thôn nước ta đang chuyển
dịch rõ nét.
* Hoạt động 3
a. Hoạt động nông nghiệp là bộ phận chủ yếu
- GV: Cho HS quan sát hình vẽ của kinh tế nông thôn.
21, bảng 21 làm rõ tỉ lệ thu
Kinh tế nông thôn chủ yếu dựa vào nông – lâm
nhập chủ yếu từ nông – lâm – – ngư nghiệp nhưng xu hướng chung là hoạt
thủy hải sản ở các vùng, lãnh động phi nông nghiệp (công nghiệp – xây dựng
thổ. Nêu và đánh giá sự chuyển – dịch vụ) ngày càng chiếm tỉ trọng lớn hơn.
dịch cơ cấu ngành nghề ở nông Tuy nhiên trước mắt, nông – lâm - ngư nghiệp
thôn. vẫn chiếm tỉ trọng lớn và chuyển dịch chậm.
- HS: Tiến hành hoạt động…. b. Kinh tế nông thôn bao gồm nhiều thành phần
kinh tế.
- HS: Trình bày….
Cơ cấu kinh tế nông thôn gồm:
- Các doanh nghiệp nông – lâm nghiệp và thủy
- GV: Cho HS nêu các hình
sản.
thức sản xuất nông – lâm – ngư
- Các hợp tác xã nông – lâm nghiệp và thủy sản.
nghiệp chủ yếu ở nông thôn.
- Kinh tế hộ gia đình.
- GV: Cho HS lấy ví dụ minh
- Kinh tế trang trại.
chứng…..
c. Cơ cấu kinh tế nông thôn đang từng bước
chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và
đa dạng hóa.
- GV: Điều nào chứng tỏ rằng - Chuyển dịch theo hướng chuyên môn hóa.
kinh tế nông thôn nước ta đang - Phát triển, nâng cao dần tỉ trọng DV, CN – XD
có sự chuyển dịch theo hướng và giảm dần khu vực nông – lâm – ngư nghiệp.
sản xuất hàng hóa?. - Trong nông – lâm – ngư nghiệp đang giảm dần
- HS: Xem xét, trình bày… nông nghiệp, tăng dần thủy hải sản. Trong nông
ĐỊA LÝ 12


- GV: Trình bày khái quát lại và nghiệp giảm dần trồng trọt, tăng dần chăn nuôi.
lí giải…


4. Hoạt động tiếp theo (5’)
a. Củng cố:
- GV: Nước ta có những thế mạnh nào để phát triển nông nghiệp?
- Nền sản xuất nông nghiệp truyền thống, hiện đại ở nước ta khác nhau ở điểm nào?
- Trình bày tóm tắt những chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ở nước ta hiện nay.
b. Dặn dò: Làm bài tập 3. Phân tích cụ thể hình 21, xử lí số liệu bảng 21 để làm rõ đặc
điểm sản xuất nông nghiệp ở các vùng nước ta, chuyển dịch cơ cấu các ngành ở nông
thôn nước ta.
Đồng bộ tài khoản