Giáo án Tiếng Anh 6 unit 2: At school

Chia sẻ: Trần Thị Thu Thúy | Ngày: | 9 giáo án

0
2.833
lượt xem
158
download
Xem 9 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 6 unit 2: At school

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 6 unit 2

Tổng hợp các Giáo án Tiếng Anh 6 unit 2: At school. Giáo án cung cấp kiến thức giúp học sinh nắm được cách hỏi tên và địa chỉ của người nào đó. Đồng thời, làm quen với các từ vựng liên quan đến trường học. Mời quý thầy cô tham khảo để soạn cho mình một giáo án giảng dạy tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 6 unit 2

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 6

UNIT 2: AT SCHOOL

A/ The aims and objectives unit At school

1- The aims: By the end of the lesson Ss will be able to give the class imperatives and do ex correctly.
2- Objectives:
a. Language focus
* Vocab: Come in, open your book, sit down, close your book, stand up .
* Grammar: Imperatives - Come in Go out
Sit down Stand up
Open your book Close your book.
b. Skills: Listening, speaking, writing and reading.

B/ Preparations unit At school

1/ Teacher: Text-book, lesson plan, cassette , pictures , flashcards ...
2/Students: Text-books, notebooks, exercise books...

C/ Procedures unit At school

I/ Organization: (1')
- Greeting
- Checking attendance

II/ Warm-up: (5')
* Check the old lesson:
-T: Call pupils to go to the black board and give them some question:
+ What is your name?
+ How are you ?
+ How old are you?
Ss: Answer the teacher’s question.
- T:comment and give marks.

III/ New lesson: (35')
Presentation ( 9')
* Act 1: Introduce how to give the orders.
- T: Ask the Ss to look at the picture A1 page 20 and guess teacher’s requests in the picture.
Ss: Look at the picture and guess.
- T: Help ss to find out the new words and give the meanning.
=> Checking vocab: matching.
- T: Read and ask ss to listen to twice .Ask ss to read imperatives.
Ss: Read aloud
-T: Give the structures.
Ss: Copy down.

Practice( 15')
-T: Call some ss read again some imperatives.
Ss: Follow the teacher`s requests.
- T: Ask the ss to practive with a group (lµm mÉu víi 3,4 h/sinh kh¸)
Ss: Groupwork.
- Change another imperatives with each St
- T: Ask the ss to do exercise A2 page21. Match the imperatives with the right pictures.
Ss: Do ex .
* Hold a game : Simon says
-T: Guid ss to play game " Simon says"
+ 10 Ss stand in a circle.
+ Listen to the teacher’s commands. If the T says “Simon says” Ss do as the commands, if there is no “Simon says”, no action.
Ss: Listen and play
- T: Remark .

Production (11')
* Further practice:
T: Have ss do Gap- fill.
Ss: Fill in the blanks with correct words.

D/ Consolidation unit At school

- T: Ask ss to retell the imperatives.
- Ss: Answer

E/ Homework unit At school

- Request ss to learn newwords by heart.
- Do exercises- part A in the exercise book.
- Prepare: Unit 2: Lesson 2: B1,2,3..

Trên đây là một trong số nội dung giáo án tiếng Anh Unit 2 Lớp 6 At school trong BST, để xem đầy đủ các giáo án liên quan khác trong chương trình mời quý thầy cô đăng nhập website elib.vn và tải về máy tính.

Ngoài ra, để làm phong phú thêm nội dung bài giảng mời quý thầy cô tham khảo:

Giáo án cho bài học tiếp theo Unit 3 Tiếng Anh lớp 6 At home.

Đồng bộ tài khoản