Giáo án Tiếng Anh 7 unit 14: Freetime fun

Chia sẻ: Nguyễn Thị Diễm Trúc | Ngày: | 10 giáo án

0
3.579
lượt xem
198
download
Xem 10 giáo án khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Bài giảng Giáo án THCS để cùng chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy
Giáo án Tiếng Anh 7 unit 14: Freetime fun

Mô tả BST Giáo án Tiếng Anh 7 unit 14

Thầy cô giáo luôn mong muốn dạy tốt, truyền đạt những kiến thức hay nhất đến học trò của mình. Để đạt được mong muốn trên, quý thầy cô phải tìm tòi, nghiên cứu để soạn những trang giáo án chi tiết, đầy đủ nhất. Thư viện eLib giúp quý thầy cô giáo có thêm tài liệu tham khảo với Bộ sưu tập Giáo án tiếng Anh lớp 7 unit 14: Freetime fun tuyển chọn. Bộ sưu tập Giáo án điện tử tiếng Anh 7 sẽ giúp thầy cô hướng dẫn các em học sinh nắm vững kiến thức về cách nói về các hoạt động thời trong thời gian rảnh rỗi, đặc biệt nói về các chương trình truyền hình và biết sự phát triển của truyền hình tại Việt Nam; có thể nói chuyện về chương trình truyền hình yêu thích bằng cách sử dụng cấu trúc “What would you like to watch? I’d like to watch...”, học về cấu trúc "Like and prefer + to - infinitive/ gerund". Chúng tôi hi vọng, bộ Giáo án tiếng Anh lớp 7 này sẽ giúp các em học sinh lĩnh hội kiến thức tốt hơn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Giáo án Tiếng Anh 7 unit 14

Giáo án điện tử tiếng Anh 7 Unit 14

I. Objectives unit Freetime fun

- After the lesson , Ss will learn about a new topic , The activities in freetime such as watching TV , playing chess….. and know specific information about Lan and Hoa .
- Ss get :
1.Vocabulary :
- Series - Advent - Cricket - To sound
- To prefer - To guess
2.Grammar :
Review the invitation and accepting or refusing:-Would you like .......?
=> I’d love to / I’m sorry , I can’t ……
- like /prefer to –inf/gerund

II. Preparation unit Freetime fun

Textbook, tape, cassette .

III. Teaching process unit Freetime fun

1. Class organization:
2. Oral test: some information of scuba-diving
3. New lesson

A. Warm up :
- Greetings .
- Chatting with Ss about their freetime by some questions :
- What do you usually do in your freetime ?
- Do you like watching TV?
- Do you like watching news in English?
- What programs on TV do you like watching?
- What is your favorite program?
- How much time do you spend watching TV a day ?
- Remark and lead in new lesson .

B. Newlesson:
* Listen .Then practice with a partner.
* Pre reading
- A sk Ss to look at the picture and introduce : This is the picture of Hoa’s family . Look at it and guess what they do in their freetime ? do they watch TV?
- Introduce the situation : Watching TV is one of the most popular activities in freetime . We are going to listen to a dialogue between Lan and Hoa. What do Lan’s / Hoa’s family do in their freetime ?
- Explain some new words to Ss .
+ Series ( n ) + Adventure ( n )
+ Cricket ( n ) + To prefer ( v ) = to like…better
+ To sound ( v ) + To guess ( v ) = to predict
- Have Ss read new words in chorus and individually .
- Have them play a game : what and where .
- Ask Ss to guess what Lan and Hoa usually do in the evening .
- Call on some Ss to give their predictions .
* While reading
- Ask Ss to look at the books , listen to the tape and check their predictions .
- Call on some Ss to give the answers.
- Have Ss work in pairs reading the dialogue
- Call on 3 or 4 pairs to read the dialogue in front of the class .
- Ask Ss to read the dialogue again then choose the best answers .
- Have Ss exchange the results with the partners.
- Call on some Ss to give the answers .
- Correct and give the key :
a) Lan invites Hoa to eat dinner with her family .
b) Lan wants Hoa to watch TV before dinner .
c) Hoa’s family doesn’t have a TV because her aunt and uncle don’t like watching TV.
d) Hoa likes spending time with her aunt and uncle at night .
e) Lan’s family always watches TV in the evening
* Post reading :
- Have Ss work in pairs asking and answering about themselves .
- Call on some pairs to practice in front of the class .
- Remark .

IV. Consolidation unit Freetime fun

Ask Ss what they do in their free time.

V. Homework

Learn by heart new words, do exercise 1 at page 87 in workbook ,prepare part A2

Đồng bộ tài khoản