Giấy đề nghị cử đi công tác (dành cho ngành giáo dục)

Chia sẻ: Nguyễn Nguyễn | Ngày: | 1 tài liệu

0
78
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giấy đề nghị cử đi công tác (dành cho ngành giáo dục)

Mô tả BST Giấy đề nghị cử đi công tác (dành cho ngành giáo dục)

Mời bạn đọc cùng tham khảo BST Giấy đề nghị cử đi công tác (dành cho ngành giáo dục) để lập được Giấy đề nghị cử đi công tác đúng tiêu chí và hợp pháp.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giấy đề nghị cử đi công tác (dành cho ngành giáo dục)

BST Giấy đề nghị cử đi công tác (dành cho ngành giáo dục)sẽ giúp bạn có form mẫu để điền các thông tin cần thiết. Cùng tham khảo các bạn nhé!

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
TRƯỜNG ……………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

……….., ngày ……..tháng …năm……


GIẤY ĐỀ NGHỊ CỬ ĐI CÔNG TÁC

Căn cứ theo nhu cầu của đơn vị (Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm):
Chúng tôi quyết định cử: Mã số CB:
Chức vụ:
Đi công tác tại :
Nhiệm vụ :
Từ ngày: đến ngày
Kinh phí (tự lo hay đề nghị Trường cấp) :

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xem xét.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PHẦN XÉT DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Căn cứ theo đề nghị của đơn vị, Ban Giám hiệu quyết định:
1. Đồng ý/ Không đồng ý cử:
2. Kinh phí do: (cá nhân và đơn vị lo hay trường cấp):
3. Phương tiện di chuyển (theo quy định hay đi máy bay):
Kính chuyển phòng Tổ chức - Hành chính làm các thủ tục theo quy định.

HIỆU TRƯỞNG

Ghi chú: Đối với cấp từ Phó khoa, phòng, ban trở xuống, việc đi công tác cho đơn vị do Trưởng khoa, phòng, ban đề nghị. Trưởng khoa, phòng, ban và các cá nhân đi làm nhiệm vụ chung của trường do Ban Giám hiệu quyết định cử đi.
 

Đồng bộ tài khoản