Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Chia sẻ: Admin Elib.vn | Ngày: | 9 tài liệu

0
321
lượt xem
0
download
Xem 9 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Mô tả BST Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Vì nhiều điều kiện bạn không thể trực tiếp nhận bằng tốt nghiệp, bạn có thể sử dụng mẫu Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp để thực hiện đúng qui định của đơn vị đào tạo, nhằm nhận được kết quả học tập của bạn nhanh chón.g nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Với Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp bạn sẽ không còn phải lo lắng không thể nhận được bằng tốt nghiệp trong những trường hợp bất khả kháng bạn không thể đến trược tiếp đơn vị đào tạo để nhận bằng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: - PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ...................

 

Em tên là ……………………………....sinh ngày……........…………tại........………………...…
Sinh viên lớp……………………………....Khoa…………………………MSSV………………..
Tốt nghiệp ngành………………............. bậc/hệ……………………….Năm tốt nghiệp……........
CMND số……………………………….do CA tỉnh………………….cấp ngày………………

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:
Ông (bà)…………………………………..sinh ngày……………………..tại……………………
CMND số…………………………………..do CA tỉnh………………….cấp ngày…………….
đến làm thủ tục nhận thay em.
Em chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

 

…………….., ngày……….tháng………năm 20…..

Người được ủy quyền                  
(ký, viết đủ họ tên)                     

Người ủy quyền
(ký, viết đủ họ tên)

Xác nhận của cơ quan Xét duyệt của Phòng Đào tạo
(hoặc địa phương) người ủy quyền

 

 

Đồng bộ tài khoản