Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Chia sẻ: Trần Phương Mai Ly | Ngày: | 11 tài liệu

1
518
lượt xem
36
download
Xem 11 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Mô tả BST Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Đến với bộ sưu tập Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic, quý thầy cô và các em học sinh sẽ có thêm nhiều tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học trong trường phổ thông. Các tài liệu trong bộ sưu tập này được sưu tầm và chọn lọc từ những nguồn tài liệu có giá trị. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong chương trình giáo dục phổ thông.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP

Tóm tắt Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic:

Câu 1: Cho các dung dịch thuốc thử: AgNO3/NH3; Br2; Na2CO3; quì tím, KMnO4. Số thuốc thử có thể dùng để phân biệt 3 chất: etanal (anđehit axetic), propan−2−on (axeton) và pent−1−in (pentin−1) là:A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 2: Cho 2,44 g hỗn hợp A gồm hai andehit no, đơn chức có phân tử khối hơn kém nhau 14 đvc tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 sinh ra 6,48 g Ag. CTPT các chất trong hỗn hợp A là:
A. C2H5CHO, C3H7CHO B. C3H7CHO, C4H9CHO C. C4H9CHO, C5H11CHO D. C5H11CHO, C6H13CHO
Câu 3: Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng của anđehit ta thu được nCO2= nH2O. Các chất đó thuộc đồng đẳng nào trong các chất sau?
A. Anđehit đơn chức no B. Anđehit vòng no C. Anđehit hai chức no D. Anđehit không no đơn chức
Câu 4: Cho Andehit có CTCT: CH3-CH(C2H5)-CH2-CH(CH3)-CH2-CHO. Theo danh pháp IUPAC andehit trên có tên gọi là:
A. 5-etyl-3-metylhexanal B. 3,5-dimetylhept-7-al C. 3,5-dimetylheptanal D. 2-etyl-4-metylheptanl
Câu 5: CH3CHO phản ứng với những chất nào?
A. H2, CuO, H2O B. dung dịch Br2, Na C. Na, O2, dung dịch Cu(OH)2 D. H2, dung dịch AgNO3/NH3
Câu 6: Một hỗn hợp X gồm hai anđehit A, B đơn chức. Cho 0,25 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo ra 86,40 gam kết tủa. Biết MA < MB. A ứng với công thức phân tử nào dưới đây?
A. C2H3CHO. B. HCHO. C. CH3CHO. D. C2H5CHO.
Câu 7: Hợp chất hữu cơ X (CxHyOz) có phân tử khối nhỏ hơn 90 g/mol. X tham gia phản ứng tráng gương và có thể tác dụng với H2/Ni, t0, sinh ra một ancol có cacbon bậc bốn trong phân tử. Công thức của X là:
A. (CH3)3CCH2CHO. B. (CH3)2CHCHO. C. (CH3)3CCHO. D. (CH3)2CHCH2CHO.
Câu 8: Cho các chất: HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2. Số chất có phản ứng với C2H5CHO là:A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 9: Hợp chất hữu cơ A chứa các nguyên tố C, H, O, trong đó cacbon chiếm 50% khối lượng. Trong A chỉ có một loại nhóm chức, khi cho 1 mol A tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư ta thu được 4 mol Ag. Công thức cấu tạo của A là:
A. OHC-(CH2)2-CHO. B. (CHO)2. C. OHC-CH2-CHO. D. HCHO.
Câu 10: Anđehit có thể tham gia phản ứng tráng gương và phản ứng với H2 (Ni, t0). Qua hai phản ứng này chứng tỏ anđehit.
A. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá. B. chỉ thể hiện tính oxi hoá.
C. chỉ thể hiện tính khử. D. thể hiện cả tính khử và tính oxi hoá.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Luyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylic. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản